Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Staršie oznamy: 2014/2015

Prihlasovanie na magisterský stupeň štúdia v ak. roku 2015/16
Študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí chcú v ak. roku 2015/16pokračovať v štúdiu na magisterskom študijnom programe, sú povinní podať prihlášku naII. stupeň štúdia. Prihláška na magisterský študijný program sa podáva elektronicky v AIS na adrese http://e-prihlaska.upjs.sk (je uvedená aj v AiS2 v záložke Linky) .

Pokyny pre vypĺňaniesú v AIS – Manuály - Pre študenta (prístupné po prihlásení do AiS2). Prihláška musí byť podpísaná.

Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 2015-2019

Akademickým senátom UPJŠ dňa 14. 5. 2015 bol zvolený za kandidáta na rektora UPJŠ:

prof. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc.

Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. na základe výsledkov volieb Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zo dňa 8. 4. 2015 a v zmysle ust. § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval prof. PhDr. Oľgu Orosovú, CSc. do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019.
Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu sa uskutočnilo dňa 4. 5. 2015 na pôde univerzity v prítomnosti vedúcich katedier fakulty a členov Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach.Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Rektorské voľno
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

u d e ľ u j e

R E K T O R S K É V O Ľ N O

počas stretnutia Akademickej obce UPJŠ
na predvolebnom zhromaždení
študentom a učiteľom našej Univerzity

dňa 13. mája 2015
od 12.30 hod. do 16.30 hod.

V uvedenom čase sa nekoná výučba.

Dekanské voľno
Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
u d e ľ u j e
študentom Filozofickej fakulty

DEKANSKÉ VOĽNO
dňa 2. apríla 2015.

V Košiciach dňa 26. 3. 2015
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., v.r.dekan

Výsledky volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
na Filozofickej fakulte na funkčné obdobie 2015 - 2019
zo 4. marca 2015

Zoznam zvolených kandidátov za zamestnaneckú časť:
Mgr. Renáta Gregová, PhD.
PhDr. Renáta Cenková, PhD.
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Zoznam zvolených kandidátov za študentskú časť:
Mgr. Veronika Zibrinyiová
Bc. Peter Gacík

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ
Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ na akademický rok 2015/2016 je možné podať elektronickou formou prostredníctvom Akademického informačného systému (AiS2). Podávanie žiadostí o ubytovanie je prístupné pre študentov a doktorandov od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015

Oznam pre študentov FF
V prípade problémov s prihlásením/správou univerzitného e-mailu kontaktujte lokálneho správcu e-mailových schránok na FF: marek.sekerak@upjs.sk
(do predmetu správy uveďte text: e-mail)


Prváci (bc.)
Informáciu o aktivácii univerzitného e-mailu (login a štartovacie heslo) dostanete prostredníctvom oznamov v AiS2 (Nové správy).

Letná škola v USA
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy.

University Dance Center

Kurzy, ktoré bavia sú tu opäť! Vyber si štýl, ktorý ti vyhovuje a pretancuj sa semestrom s University Dance Center.

Doplňujúci zápis
na LS na FF UPJŠ trvá od 9. 2. 2015 do 20. 2. 2015

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UPJŠ V KOŠICIACH
organizuje lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov UPJŠ v najlepšom zimnom stredisku na Slovensku

Deň otvorených dverí FF UPJŠ v Košiciach
dňa 13. 2. 2015 v areáli na Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého v Košiciach, v novozrekonštruovaných objektoch Aristoteles a Sokrates o 9.00 hod.

ESN KE hľadá nových členov
ESN KE hľadá do svojho tímu nových členov, ktorí by sa radi postarali o zahraničných študentov v Košiciach.

Výsledky volieb

zástupcov zamestnancov a študentov do AS FF UPJŠ na funkčne obdobie 2015 - 2019 zo dňa 8. 12. 2014.


Zasadací poriadok vyučujúcich
Zasadací poriadok vyučujúcich Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach na Petzvalovej ulici č. 4 pre študijný rok 2014/2015.


Zoznam študijných poradcov - tútorov
Je dostupný zoznam študijných poradcov pre jednotlivé ročníky v študijnom roku 2014/2015.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu