Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Staršie oznamy: 2015/2016


Politológovia v pohybe – Poď si zabehať

Dňa 4. mája 2016 sa študenti politológie zúčastnili charitatívneho behu VSE CITY RUN 2016 Košice, do ktorého sa zapojili v rámci cyklu športových aktivít pod názvom Politológovia v pohybe s podtitulom Poď si zabehať.


Politológovia na cestách

Neuspokojiť sa s vedomosťami z kníh, ale na vlastné oči uvidieť, ba až dotknúť sa odprednášaného; okrem toho však aj cestovať a domov si priniesť zážitky – toto boli hlavné dôvody, pre ktoré Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach spolu s OZ Res Publica zorganizovali 4. ročník politologickej exkurzie. V dňoch 5. – 7. mája mali mladí cestovatelia možnosť navštíviť politicky, spoločensky a historicky zaujímavé miesta hneď v troch slovenských mestách.

Hubert H. Humphrey štipendijný program
Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10- mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou.
Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2017 - 2018 je 9. septembra 2016

Antall József Summer School 2016
4-15 July 2016

Organised by the Antall József Knowledge Centre, the Antall József Summer School is a two-week educational programme putting under scrutiny the most pivotal cooperation of the Central European region, the Visegrad Cooperation. Many aspects of this special partnership are examined throughout the school including history, economy policy, energy policy, innovation, foreign and security policy, culture and tourism, and the question of sustainability via lectures, workshops, debates, and roundtable discussions.

Erasmus + inštruktážny seminár pre nominovaných študentov a náhradníkov na ak. rok 2016/2017

Inštruktážny seminár pre nominovaných študentov a náhradníkov (štúdium + stáž) pre ak. rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 30. 3. 2016 o 16.30 hod. v posluchárni RE0A6 (pôvodné označenie M6). Seminár poskytne informácie o ďalších administratívnych postupoch (kompletizovanie potrebných dokumentov, zasielanie dokumentov na prijímajúce inštitúcie, postup pri podpise zmluvy o poskytnutí grantu a pod.) programu Erasmus + v akademickom roku 2016/2017.

SEMINÁR JE PRE NOMINOVANÝCH ŠTUDENTOV A PRE NÁHRADNÍKOV POVINNÝ!!!


Zároveň budete mať možnosť stretnúť študentov UPJŠ, ktorí sa už pobytov v zahraničí zúčastnili a radi sa o svoje skúsenosti podelia.
Referát pre zahraničné vzťahy rektorátu UPJŠ:

  • Mgr. Veronika Lehotská - prezentácia študentských mobilít - štúdium
  • Mgr. Mária Vasiľová - prezentácia študentských mobilít - stáže

Druhé stretnutie projektu Vedieť viac o politike

Dňa 15. marca 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Minervy na Moyzesovej ulici v Košiciach druhé stretnutie projektu Vedieť viac o politike. Hosťom stretnutia bol predseda správnej rady Centra pre otvorenú spoločnosť Peter Markovič. Ten v minulosti pôsobil na rôznych postoch v exekutíve, pričom istý čas vykonával i mandát poslanca NR SR. Témou stretnutia bolo Zákulisie politiky.


Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky

Zborník príspevkov z III. ročníka Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 23. mája 2014 Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


MDŽ – je to o nás

Poznanie pravého zmyslu života v povedomí ľudí je založené na dodržiavaní a úcte k tradíciám. Hodnotovú náplň medzinárodne uznávaného sviatku MDŽ si mohli Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ Košiciach, OZ Res Publica a pod mediálnou záštitou Rádia Regina Košice, pripomenúť v dňoch 8. a 9. marca 2016 v rámci cyklu aktivít MDŽ – Je to o nás.


Reprezentant Katedry politológie UPJŠ v Košiciach na Zimnej univerziáde SR 2016

Zimnú univerziádu zorganizovala v dňoch 15. – 18. februára 2016 Technická univerzita v Košiciach. Svojho zástupcu mala na zimnej univerziáde aj Katedra politológie.


Prednáška pre vojenských veteránov

Prednáška pre vojenských veteránov bola jednou z ďalších vydarených akcií Občianskeho združenia Res Publica fungujúceho na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Vojenskí veteráni tak mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o politickom systéme Slovenskej republiky.


Uskutočnil sa IV. Politologický turnaj v bowlingu

Už po štvrtý raz sa študenti, vyučujúci, ale i absolventi a priatelia Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach stretli na Politologickom bowlingu, ktorý sa uskutočnil v utorok 23. februára 2016 so začiatkom o 18:00

Marcela Gbúrová: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom. A Vision of the Modernisation of Slavs by Štefan Launer

Najnovšia knižná práca Marcely Gbúrovej vznikla na podnet nemeckého vydavateľstva Lambert Academic Publishing. Vydavateľstvo profesorku Katedry politológie FF UPJŠ oslovilo v súvislosti s uverejnenou štúdiou v politologickom časopise Slovak Journal of Political Sciences. Knižná práca, ktorá vyšla v angličtine, je oproti uvedenej štúdii rozšíreným a prehĺbeným ponorom do problematiky.

GLOBSEC City Talks Košice budú aj v roku 2016!

Rok 2016 bude rokom, kedy sa už po druhýkrát v Košiciach uskutoční konferencia o zahraničnej a bezpečnostnej politike GLOBSEC City Talks Košice. GLOBSEC patrí medzi päť najväčších a najprestížnejších konferencií svojho druhu na svete.

Politológovia si pripomenuli výročie narodenia Ľudovíta Štúra

V dňoch 26. – 27. novembra 2015 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici uskutočnil už 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.


Uskutočnil sa VI. Politologický ples

Ak je Katedra politológie FF UPJŠ niečím charakteristická, tak je to dodržiavanie a úcta k tradíciám. Medzi tie patrí aj Politologický ples. Dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach uskutočnil už jeho VI. ročník.

Beseda s poslankyňou NR SR Luciou Žitňanskou

Utečenecká kríza je v týchto dňoch jednou z najaktuálnejších tém. Hoci sa o nej veľa hovorí a píše, z právneho hľadiska sa jej venuje málokto. Práve beseda a prednáška, ktorá sa uskutočnila 22. októbra 2015 v priestoroch na Petzvalovej ulici v Košiciach, priniesla právny pohľad na túto veľmi aktuálnu a vážnu tému. O právnych aspektoch utečeneckej krízy hovorila počas besedy poslankyňa NR SR, bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany MOST – Híd Lucia Žitňanská.

„Main threats to World and Europe security at the present stage“

V dňoch 14. – 18. októbra 2015 sa doktorandi Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach (Mgr. Elena Kenderešová a Mgr. Gabriel Koscelanský) zúčastnili doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému: „Main threats to World and Europe security at the present stage“. Konferencia sa konala v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk pod záštitou tamojšej Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.


Migranti - výzva alebo ohrozenie?

Dňa 30. septembra 2015 vo večerných hodinách sa v novo zrekonštruovaných priestoroch Minervy uskutočnilo v poradí už 2. stretnutie študentov UPJŠ, ktoré zorganizovalo Gréckokatolícke univerzitné centrum. Témou tohto stretnutia boli migrácia a migranti. Ako hosť stretnutia bol na stretnutie so študentmi pozvaný Mgr. Alexander Onufrák, PhD., nakoľko sa danej problematike dlhodobo venuje.

Prednáška s arménskym veľvyslancom Tigranom

Dňa 5. októbra 2015 sa uskutočnila v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach prednáška pre študentov, na ktorú prijal pozvanie Jeho Excelencia arménsky veľvyslanec Tigran Seiranian. Besedu pre študentov usporiadala UPJŠ a Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s OZ Res Publica.


Revolutions in the Autumn of Nations - revolution in Romania and Bulgaria in 1989

V dňoch 25. – 28. septembra 2015 sa zástupcovia Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach a OZ Res Publica zúčastnili workshopu na tému: "Revolutions in the Autumn of Nations - revolution in Romania and Bulgaria in 1989"

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
udeľuje študentom a učiteľom UPJŠ v Košiciach


rektorské voľno

pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2015/2016

dňa 21. septembra 2015
od 9:00 do 12:00.

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PORADCOV – TÚTOROV

1. ročník Bc.: Mgr. Gabriel Koscelanský
1. ročník Bc. ext.: Mgr. Gabriel Koscelanský
2. ročník Bc.: Mgr. Gabriela Szabariová
2. ročník Bc. ext.: Mgr. Gabriela Szabariová
3. ročník Bc.: Mgr. Jakub Bardovič
1. ročník Mgr.: Mgr. Elena Kenderešová
1. ročník Mgr. ext.: Mgr. Elena Kenderešová
2. ročník Mgr.: Mgr. Mária Hrehová, PhD.
2. ročník Mgr. ext.: Mgr. Gabriela Szabariová

Noví prorektori UPJŠ v Košiciach

Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., na vymenovanie prorektorov UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie od 1. 9. 2015 do 21. 8. 2019.

Noví prorektori Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú:
Prorektorka pre legislatívu

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Prezident SR vymenoval rektora UPJŠ v Košiciach

Hlava štátu vymenovala dňa 14. júla 2015 štyroch nových rektorov vysokých škôl. Na pôde Prezidentského paláca v Bratislave si menovacie dekréty prevzali prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (Technická univerzita v Košiciach), prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove), prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). V príhovore pán prezident okrem iného poznamenal, aby vysokoškolské inštitúcie na Slovensku hľadali a nachádzali spôsoby, ako popri vede a výskume zabezpečiť naozaj kvalitný vzdelávací proces a aby vznikali a rozširovali sa rady špičkových výskumných tímov.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu