Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Časopis

SOCIÁLNE A POLITICKÉ ANALÝZY
Interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, polititické analýzy a metodologické otázky.
ISSN 1337 - 5555
Nájdete na stránke http://sapa.ff.upjs.sk

SOCIÁlNE a POLITICKÉ ANALÝZY

Vedecký časopis Sociálne a politické analýzy je interaktívnou elektronickou platformou pre komunikáciu a prezentáciu (publikovanie) odborníkov a ich práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu a analýz v sociologických, psychologických, politologických a metodologických kontextoch.

Ide o médium, zamerané na intenzívnu podporu výskumných aktivít a analýz v interdisciplinárnom rámci, výmenu skúseností, rozvoj spolupráce a vitalizáciu produkcie v tejto oblasti vedeckej práce.

Publikačná časť časopisu ponúka priestor pre uverejňovanie prác ako sú:
- pôvodné výskumné sociologické, psychologické, politologické štúdie a analýzy v ľubovoľných oblastiach sociálneho života
- metodologické štúdie
- výskumné správy
- štúdie z kvalifikačných prác
- projekty výskumov a analýz
- rezenzie

Odborným garantom publikovaných príspevkov v časopise je redakčná rada, ktorá rozhoduje o recenzentoch príspevkov, stanovuje požiadavky na úpravu rukopisov po ich posúdení, rozhoduje o prijatí príspevku v jeho finálnej podobe, zostavuje jednotlivé čísla časopisu.

Sociálne a politické analýzy sú interaktívnym časopisom, ktorý okrem publikačných možností ponúka aj ďalšie, pre komunikáciu vedecko - výskumnej obce zaujímavé príležitosti - možnosti konzultácií, výmeny názorov a skúseností, hľadania spolupráce, iniciovania aktivít v žiadanej oblasti štúdia, záznamu citácií pre príspevky, publikované v časopise, využitie overených výskumných metodík, atď.

Publikačná časť časopisu bude predbežne vychádzať 2x ročne (jún a december), interaktívna časť je aktívna permanentne.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu