Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

doc. PhDr. Richard Geffert, PhD.

E-mail:
richard.geffert@upjs.sk

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:

Vzdelanie:
1991 - 1994 -
Gymnázium Kováčska 28 Košice

1996 - 2001 -
Filozofická fakulta PU, odbory: politológia, filozofia, špecializácia politologicko-právna
Obhajoba diplomovej práce na tému: „Inštitucionálny mechanizmus EÚ“

2002
- rigorózna skúška
Obhajoba rigoróznej práce na tému: „Vybrané negociačné kapitoly procesu integrácie SR do EÚ“.

2003 - 2008
- doktorandské štúdium na KPOL fakulta medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej - vedný odbor politológia – kód 6701V008.
Obhajoba dizertačnej práce na tému:Základné politicko-ideologické paradigmy na Slovensku“.


Ocenenia:
2000
– cena dekana FF PU

Prax:
2000
- parlamentný inštitút Národnej rady Slovenskej republiky
2001 - ZŠ Užhorodská 1, Košice, učiteľ
2003 - ZŚ Odborárska 1, Košice, učiteľ

2003 - katedra sociálnych vied Technickej univerzity, Košice, externý asistent
2003 - Úrad pre verejné obstarávanie SR, Páričkova, Bratislava, odborný radca
2004 - ZSŠOaT, Textilná 1, Košice , stredoškolský učiteľ
2004 - Fakulta verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, Košice, externý asistent
2004 - doposiaľ - fakulta verejnej správy UPJŠ KE, odborný asistent
2006 - Ústav filologických a sociálnych vied, externý odborný asistent, katedra psychológie
2007 - doposiaľ - Filozofická fakulta UPJŠ všiciach, externý odborný asistent, katedra sociálnej práce, katedra politológie

Doposiaľ vyučované predmety:
Politická veda
Komparatívna politológia I., II., III.

Sociálna politika
Sociálna politika pre sociálnu prácu
Aktuálne problémy sociálnej politiky v SR
Etika vo verejnej správe
Eticko-filozofické aspekty spoločnosti
Aplikované etiky
Dejiny filozofie


Členstvo včasopise:
2007, 2010
- zodpovedný redaktor včasopise „Sociálne a politické analýzy“ - http://sapa.fvs.upjs.sk/

Jazyky:
-
anglický jazyk, ruský jazyk

Publikačná činnosť, citácie a ohlasy:


ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
Ideológie a ich funkcie vo verejnej politike modernej spoločnosti / Richard Geffert.
[Ideologies and their functions in public policy of modern society].
In: Aktuálne otázky verejnej politiky. - Košice : TypoPress, 2006. - ISBN 80-89089-46-1. - S. 149-195.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2006) [6] DŽUPKOVÁ, Helena. Verejná politika súčasnosti. In Politické vedy, ISSN 1335-2741. 2006, roč. IX., č. 3, s. 121-125.
(2006) [6] ŠTEFANČÍK, Radoslav. Aktuálne otázky verejnej politiky. In: Slovenská politologická revue. Trnava : Reader, 2006, s. 231-236.
(2007) [3] KLIMOVSKÝ, Daniel. Implementácia demokratizačných prvkov... In Mezi modernou a postmodernou III. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1730-9, s. 251-256.
(2007) [3] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Postmoderna a verejná politika... In Mezi modernou a postmodernou. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1730-9, s. 203-210.
(2007) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Náboženstvo ako sociálna inštitúcia. In: KRÁĽOVÁ, Ľuba. Sociálne inštitúcie. Prešov : KM - Systém, 2007, s. 103-167.
(2007) [5] VYMĚTAL, Petr. Aktuálne otázky verejnej politiky. In: Politologická revue. ISSN 1211-0353, 2007, roč. XIII, č. 1, s. 181.
(2007) [6] FILLOVÁ, Dagmar. Aktuálne otázky verejnej politiky. In: Verejná správa a spoločnosť. ISBN 1335-7182, 2007, roč. VIII, č. 1, s. 153.
(2008) [3] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Policy network a problém... In Społeczeństwo - kultura - moralność. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 49-60.
(2008) [4] KLIMOVSKÝ, Daniel. Občianska participácia v procese ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 131-186.
(2008) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Substancia a genéza verejnej ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 23-81.
2009) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie. Košice : UPJŠ, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7097-775-0.
(2009) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Vymedzenie postkomunistického priestoru. In Verejná správa a spoločnosť , 2009, roč. X, č. 1, s. 69-79.
(2012) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 105-187.
(2012) [4] REŠETKA, Lukáš. Verejnopolitický problém a kritériá pre jeho vymedzenie. In Verejná správa a spoločnosť, 2012, roč. XIII., č. 1, s. 74-86.
(2013) [4] ONDROVÁ, Drahomíra. Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-7097-995-2, s. 111, 118, 163.


ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)
Etická dimenzia verejnej politiky. Etické kódexy vo verejnej správe Slovenskej republiky / Richard Geffert. [Ethical Dimension of Public Administration Codes of Ethics in Public Administration in the Slovak Republic]. In: Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. - Prešov : KM-Systém, s. r. o., 2008. - ISBN 978-80-85357-06-6. - S. 258-279.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2009) [5] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Ľuba Kráľová a kol.: Genéza a tvorba ... In Politologická revue, 2009, roč. XV, č. 1, s. 147-150.
(2010) [4] GLUCHMAN Vasil. Hodoty a morálne hodnoty v etike verejnej správy. In Etika verejnej správy. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2010. ISBN 978-80-555-0109-3, s. 297-333.
(2010) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Politika cnosti v (post)modernej spoločnosti. In GLUCHMAN, Vasil a kol. Etika verejnej správy. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2010. ISBN 978-80-555-0109-3, s. 173-188.
(2010) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba - MALANKIEVIČOVÁ, Silvia. Etika cnosti. In GLUCHMAN, Vasil a kol. Etika verejnej správy. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2010. ISBN 978-80-555-0109-3, s. 109-116.

Ideológie ako integrálna súčasť (verejno)politického života na Slovensku / Richard Geffert.
[Ideologies as Integral Part of the (Public)political Life in Slovakia].
In: Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. - Prešov : KM-Systém, s. r. o., 2008. - ISBN 978-80-85357-06-6. - S. 82-105.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2008) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Politicko-právne aspekty ... In Sociálne a politické analýzy, 2008, roč. 2, č. 2, s. 56-71.
(2009) [5] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Ľuba Kráľová a kol.: Genéza a tvorba ... In Politologická revue, 2009, roč. XV, č. 1, s. 147-150.
(2012) [4] REŠETKA, Lukáš. Verejnopolitický problém a kritériá pre jeho vymedzenie. In Verejná správa a spoločnosť, 2012, roč. XIII., č. 1, s. 74-86.
(2012) [4] ŠUTAJOVÁ, Jana. Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne v slovenskej politike po roku 1989. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 17-47.


ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Etika, morálka a právo / Richard Geffert.
[Ethics, Morality and Law].
In: Etika verejnej správy. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. - ISBN 9788055501093. - S. 203-220 [1 AH].
[GEFFERT, Richard (100%) ]
Ohlasy:
(2012) [1] BOLFÍKOVÁ Eva - HREHOVÁ Daniela - FRENOVÁ Jana. Normative Instititionalism, Institutional Basics of Organizing. In Sociologija i prostor, 2012, vol. 50, no. 192 (1), s. 89-108.


ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 3 )

Ideológie v politickom živote (1) - vznik pojmu a snahy o vymedzenie / Richard Geffert.
[The ideologies in the political life].
In: e-Polis - Internetový politologický časopis. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. 1-5. - Spôsob prístupu: <http://e-polis.cz/view.php?id=134&catid=9>.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2009) [3] UŠIAK, Jaroslav. Premeny suverenity európskych štátov v kontexte vybraných teórií medzinárodných vzťahov. In Současná Evropa, 2009, roč. 13, č. 2, s. 35-54.

K voprosu o političeskoj kuľture v Slovakii / Richard Geffert.
[K otázke politickej kultúry na Slovensku].
In: Politex. - Tom 2, Sankt Peterbourg , no. 3 (2006), s. 1-4.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2007) [3] SURMÁNEK, Štefan. Kritický prístup k hodnoteniu... In Mezi modernou a postmodernou III. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1730-9, s. 265-273.
(2008) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Substancia a genéza verejnej ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 23-81.
(2008) [4] SURMÁNEK, Štefan. Kritický prístup k hodnoteniu ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 109-130

Predpočtenie cennostej politiko-ideologičeskich paradigm v poslednevnoj žizni i na vyborach : (empiričeskij analiz v g. Košice i ego okresnostiach) / Richard Geffert.
[Preferencie hodnôt politicko-ideologických paradigiem pri rozhodovaní sa v každodennom živote a vo voľbách].
In: Vostočnoevropejskie issledovanija : meždunarodnyj žurnal po sociaľnym i gumanitarnym naukam. Moskva - ISSN 1997-2806. - No. 7 (2008), s. 167-172.
[GEFFERT, Richard]

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 14 )
"Hravá racionalita" : politické strany a volebný proces v SR / Richard Geffert.
["Playful rationality"]. - Názov z titulnej obrazovky. - Popis urobený 8.8.2005.
In: Slovenská Politologická Revue : revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Č. 4 (2004), http://www.ucm.sk/revue/. - Spôsob prístupu: Spôsob prístupu: http://www.ucm.sk/revue/.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2011) [4] ONUFRÁK, Alexander. Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre regióny, výhoda pre Bratislavu. In Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky. Trnava : UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-275-0, s. 65-76.

Etika vo verejnej správe / Richard Geffert.
[Ethics in public administration].
In: Politické vedy : časopis pre politológiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. - ISSN 1335-2741. - Roč. VII., č. 4 (2004), s. 173-177.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2008) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Substancia a genéza verejnej ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 23-81.

Čo je demokracia? : demokracia vo veku médií / Richard Geffert.
[What is democracy? :]. - Popis urobený 8.8.2005.
In: Slovenská Politologická Revue : revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Č. 1 (2005). - Spôsob prístupu: http://www.ucm.sk/revue/2005/1/geffert.pdf.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2005) [4] PRISTAŠOVÁ, Eva. Manipulácia v politickom spravodajstve. In Slovenská Politologická Revue, 2005, roč. 5, č. 2, s. 141-155.

K otázke statusu a budúcnosti fenoménu označovaného pojmom ideológia / Richard Geffert.
[The status and the future of the phenomena denoted by the concept of ideology].
In: Slovenská Politologická Revue : revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Roč. 4 (2005), s. 1-15.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2007) [4] ŠTEFANČÍK, Radoslav. Ekonomická analýza volebného správania. In: Slovenská politologická revue. 2007, č. 1-2, s. 71-87.
(2008) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Substancia a genéza verejnej ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 23-81.

Ideológie ako súčasť politického života na Slovensku / Richard Geffert.
[The ideologies as a part of political life in Slovakia].
In: Slovenská Politologická Revue : revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - (2006), s. 1-15. - Spôsob prístupu: www.ucm.sk/revue .
[GEFFERT, Richard]

Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách / Richard Geffert.
[Empirical Analysis of Political-Ideological Paradigm's Values Prefferencies as a Predicator of Election Decision-Making].
In: Sociálne a politické analýzy. - ISSN 324 5555. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 136-237.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2008) [4] SURMÁNEK, Štefan. Kritický prístup k hodnoteniu ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 109-130.
(2012) [4] CIRNER, Michal. Quo vadis - liberalizmus na Slovensku. In Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, 2012. ISBN 978-80-555-0516-9, s. 637-644.

Etické kódexy vo verejnej správe na Slovensku / Richard Geffert.
[Codex of Ethics in Slovak Public Administration].
In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. VIII, č. 1 (2007), s. 100-109.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2008) [4] KRÁĽOVÁ, Ľuba. Substancia a genéza verejnej ... In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 23-81.
(2008) [4] SURMÁNEK, Štefan. Kritický prístup k hodnoteniu ... In In KRÁĽOVÁ, Ľ. (editorka). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov : KM-Systém, 2008. ISBN 978-80-85357-06-6, s. 109-129.

Ideológie a ich funkcie v politickom živote / Richard Geffert.
[Ideologies and their Functions in Political Life].
In: Politické vedy : časopis pre politológiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. - ISSN 1335-2741. - Roč. X., č. 1-2 (2007), s. 35-57.
[GEFFERT, Richard]

Etická dimenzia verejnej správy : nástroje etiky vo verejnej správe / Richard Geffert.
[Ethical Dimension of Public Administration :].
In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. IX., č. 1-2 (2008), s. 52-59.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2012) [1] BOLFÍKOVÁ Eva - HREHOVÁ Daniela - FRENOVÁ Jana. Normative Instititionalism, Institutional Basics of Organizing. In Sociologija i prostor, 2012, vol. 50, no. 192 (1), s. 89-108.

Etika ako jeden z prostriedkov zvyšovania efektívnosti verejnej správy v Slovenskej republike / Richard Geffert.
[Ethics as Means of Increasing the Efficiency of Public Administration in the Slovak Republic].
In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 2 (2009), s. 35-42.
[GEFFERT, Richard]

Demokracia v zrkadle občianskej participácie / Richard Geffert.
[Demokracy in the mirror of the civic participation].
In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 1 (2011), s. 24-37.
[GEFFERT, Richard (100%) ]
Ohlasy:
(2011) [4] ONDROVÁ, Drahomíra. Reflexie Veľkej Británie k európskym integračným procesom. In Verejná správa a spoločnosť, 2011, roč. XII, č. 2, s. 5-16.
(2012) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 105-187.

K otázke podstaty inštitúcií, organizácií a axiológie verejnej správy / Richard Geffert.
[To the question of the institutions, organizations and axiology of the public administration].
In: Verejná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XIII., č. 1 (2012), s. 5-17.
[GEFFERT, Richard (100%) ]
Ohlasy:
(2012) [4] BOLFÍKOVÁ Eva - SZATTLEROVÁ Zuzana. Participačný okruh v organizáciách samosprávy. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 188-215.
(2012) [4] ONDROVÁ, Drahomíra. Ethical Decision Models and Public - Service Ethics. In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy. Košice : UPJŠ, 2012. ISBN 978-80-8129-021-3, s. 21-31.
(2012) [4] SAKSÚNOVÁ Andrea. Etika administratívy v dokumentoch vybraných medzinárodných organizácií. Vízia v budúcnosti Slovenska? In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy. Košice : UPJŠ, 2012. ISBN 978-80-8129-021-3, s. 106-113.
(2013) [4] ONDROVÁ, Drahomíra. Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-7097-995-2, s. 111, 118.

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )
Etická dimenzia verejnej správy: Vybrané etické aspekty fungovania organizácií v demokratickej verejnej správe / Richard Geffert.
[Ethical Dimension of the Public Administration: Selected Ethical Aspects of Functioning of Organizations in Democratic Public Administration]. - Rec. Vojtech Wagner, Jana Náhliková.
In: Vybrané problémy verejnej správy. - Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011. - ISBN 9788081051807. - S. 58-75.
[GEFFERT, Richard (100%) ]
Ohlasy:
(2012) [4] BOLFÍKOVÁ Eva - SZATTLEROVÁ Zuzana. Participačný okruh v organizáciách samosprávy. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 188-215.
(2012) [6] VRBINČÍK Marek. Vybrané problémy verejnej správy. In Societas et Res Publica, 2012, roč. I, č. 3, s. 209-214.

Axiologické metamorfózy demokracie a jej aspektov v 21. storočí. Sloboda, rovnosť, poriadok - včera, dnes, zajtra / Richard Geffert ; recenzenti Miroslav Pekník, Peter Horváth.
[Axiological Metamorphosis of the Aspects of Democracy in the 21st century. Freedom, Equality, Order - Yesterday, Today, Tomorrow]. - Č. projektu: VEGA 1/0675/12.
In: Sloboda - Rovnosť - Poriadok: Kam kráčaš demokracia : Košické politologické dialógy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979792. - S. 143-151.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )
Etické kódexy vo verejnej správe v postmodernej realite Slovenska / Richard Geffert.
[Codes of Etics in Public Administration in postmodern reality of Slovakia].
In: Mezi modernou a postmodernou III : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. února 2007 katedrou společenských věd VŠB-TU Ostrava. - Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1730-9. - S. 443-448.
[GEFFERT, Richard]

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 9)
Aspekty politickej kultúry v realite Slovenskej republiky / Richard Geffert.
[The aspects of the political culture in the reality of the Slovak Republic].
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 22.-23. október 2004. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. - ISBN 80-7097-595-4. - S. 55-59.
[GEFFERT, Richard]

Politická kultúra v občianskej spoločnosti / Richard Geffert.
[Political Culture in Civil Society].
In: Formovanie európskej občianskej spoločnosti : (zborník vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou). - Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2005. - ISBN 80-8068-335-2. - S. 179-185.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2006) [4] SURMÁNEK, Štefan. Politika - východisková kategória verejnej politiky. In: Kráľová, Ľuba. Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice : Typopress, 2006, s. 20-50.
(2012) [4] EŠTOK, Gabriel. Kritériá demokratického procesu R. Dahla a demokratický deficit v EÚ. In Sloboda - Rovnosť - Poriadok: Kam kráčaš demokracia : Košické politologické dialógy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-979-2, s. 251-266.

Ideológie a verejná správa / Richard Geffert.
[Ideologies and public administration].
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach : Košice 27.-28.10.2005. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - ISBN 80-7097-637-3. - S. 13-16.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2009) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Postavenie maďarskej menšiny a jej participácia na územnej ... In Národné štáty v Európskej únii - Európska únia v národných štátoch : zborník príspevkov. Trnava : K POL FF UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-143-2

K výsledkom parlamentných volieb 2006 v Slovenskej republike : (ideológie s odrazom v "experimentujúcich voľbách") / Richard Geffert.
[Parliamentary elections results in the Slovak republic in 2006].
In: Voľby 2006 v štátoch V4 : 28. - 29. september 2006. - Prešov : Slovacontact, 2006. - ISBN 978-80-8068-595-9. - S. 223-233.
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2007) [6] SVATUŠKA, Martin. Voľby 2006 v štátoch V4. In Slovenská politologická revue. 2007, č. 3, s. 126-127.

Etické kódexy vo verejnej správe v Slovenskej republike / Richard Geffert.
[Codes of Ethics in Slovak Public Administration].
In: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10 - 11.5.2007. - Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2007. - S. 298-305.
[GEFFERT, Richard]

Etika ako prostriedok zvyšovania efektívnosti verejnej správy / Richard Geffert.
[Ethics as a Means of Increasing the Efficiency of Public Administration]. - Abstrakt článku bol publikovaný v Zborníku abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1.-2.10.2009 Banská Bystrica, s. 22-23.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ : Banská Bystrica 1. a 2. 10. 2009. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - ISBN 9788080838379. - S. [1-5].
[GEFFERT, Richard]

Verejná správa a etické kódexy v Slovenskej republike / Richard Geffert.
[Public Administration and Codes of Ethics in the Slovak republic].
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16. - 17. 10. 2008. - Košice : UPJŠ, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 151-156.
[GEFFERT, Richard]

Implementácia etických princípov v územnej samospráve Slovenskej republiky / Richard Geffert.
[Implementation of the ethical principles in the regional self-government in the Slovak republic]. - Rec. Mária Hencovská, Drahomíra Ondrová.
In: Územná samospráva v procese decentralizácie verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 29.11.2010 v Košiciach. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2010. - ISBN 9788081290060. - S. 24-31.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Zmysel života a (post?)moderná súčasnosť – malo by výjsť do 2 týždňov – rec. Zborník z konferencie katedry sociálnej práce.

BCI - Skriptá a učebné texty ( 2 )

Sociálna politika / Richard Geffert.
[Social policy]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - 154 s. - ISBN 9788070977408 (brož.).
[GEFFERT, Richard]
Ohlasy:
(2009) [3] BARINKOVÁ, Milena. Sociálna politika. In MATLÁK, Jan a kolektív. Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-212-7, s. 13-25.
(2009) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Recenzia: Sociálna politika. In Verejná správa a spoločnosť, 2009, roč. X., č. 2, s. 186-188.
(2011) [4] BARTKOVÁ, Daniela. Sociálne zabezpečenie. Košice : Ekonomická fakulta, Technická univerzita, 2011. 135 s. ISBN 978-80-553-0633-9.

Etika vo verejnej správe / Richard Geffert.
[Ethics in Public Administration]. - Košice : FVS UPJŠ, 2010. - 132 s. - Rec. Marcela Gbúrová, Eva Bolfíková. - ISBN 9788070978269 (brož.).
[GEFFERT, Richard (100%) ]
Ohlasy:
(2011) [4] REŠETKA, Lukáš. Komunálna reforma ako nástroj riešenia vybraných problémov. In Verejná správa a spoločnosť, 2011, roč. XII, č. 1, s. 6-11.
(2011) [6] MIHALÍKOVÁ, Lucia. Recenzia: Etika vo verejnej správe. In Verejná správa a spoločnosť, 2011, roč. XII, č. 1, s. 131-132.
(2012) [1] BOLFÍKOVÁ Eva - HREHOVÁ Daniela - FRENOVÁ Jana. Normative Instititionalism, Institutional Basics of Organizing. In Sociologija i prostor, 2012, vol. 50, no. 192 (1), s. 89-108.
(2012) [4] BOLFÍKOVÁ Eva - SZATTLEROVÁ Zuzana. Participačný okruh v organizáciách samosprávy. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 188-215.
(2012) [4] ČEPELOVÁ, Anna. Manažment znalostí a zamestnanci verejnej správy SR. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II. Košice : UPJŠ, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 24-29.
(2012) [4] RAJŇÁKOVÁ, Katarína. Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve. In Sociálne a politické analýzy, 2012, roč. 6, č. 1, s. 105-187.

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 6 )
Ideológie v politickom živote (2) - K otázke ich zrodenia a statusu / Richard Geffert.
[Ideologies in Political Life - To the Question of its Birth and Ststus]. - Popis urobený 30.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-10]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/142-ideologie-v-politickom-zivote-2-k-otazke-jejich-zrodenia-a-statusu.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Ideológie v politickom živote (3) - K otázke kritického vnímania politických ideológií / Richard Geffert.
[Ideology in Politics - A Critical Issue of Perceptions of Political Ideologies]. - Popis urobený 30.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-10]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/148-ideologie-v-politickom-zivote-3-k-otazke-kritickeho-vnimania-politickych-ideologii.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Ideológie v politickom živote (4) - Neutrálny pohľad / Richard Geffert.
[Ideology in Political Life - Neutral View]. - Popis urobený 29.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-8]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/153-ideologie-v-politickom-zivote-4-neutralny-pohled.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Ideológie v politickom živote (5) - Klasifikácia ideologických konceptov z axiologického hľadiska / Richard Geffert.
[Ideology in Political Life - Classification Ideological Concepts of Axiological Terms]. - Popis urobený 29.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-14]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/157-ideologie-v-politickom-zivote-5-klasifikacia-ideologickych-konceptov-z-axiologickeho-hladiska.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Ideológie v politickom živote (6) - K otázke náboženstva ako ideológie / Richard Geffert.
[Ideology in Political Life - To the Question of Religion as Ideology]. - Popis urobený 30.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-7]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/160-ideologie-v-politickom-zivote-6-k-otazke-nabozenstva-ako-ideologie.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

Ideológie v politickom živote (7) - Klasifikácia z hľadiska politického spektra / Richard Geffert.
[Ideology in Political Life - Classification in Terms of the Political Spectrum]. - Popis urobený 30.10.2012.
In: e-Polis - Internetový politologický časopis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (2006), s. [1-8]. - Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/162-ideologie-v-politickom-zivote-7-klasifikacia-z-hladiska-politickeho-spektra.html.
[GEFFERT, Richard (100%) ]

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch ( 2 )
Štefan Surmánek: Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi / Richard Geffert.
[Štefan Surmánek: Clericalization of the Public Life in Slovakia as a Result of the Growing Expression of the Catholic Church].
In: Politologická revue. - ISSN 1211-0353. - Roč. XV, č. 1 (2009), s. 145-146.
Rec.: Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi / Surmánek, Štefan. - Košice : Elfa, 2009.
[GEFFERT, Richard]

Drahomíra Ondrová: Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (vybrané kapitoly). 162 s.
FVS UPJŠ (2013) – In: Verejná správa a spoločnosť 2013/1. - v tlači

Počet ukončených vedených bakalárskych, diplomových prác – 100

Počet vedených rigoróznych prác:
2 - prebiehajúce

GRANTY:
2003 – 2005 – VEGA - 1/0221/03 -Administratívne a organizačné systémy v moderných demokraciách – spoluriešiteľ

2006-2009 – VEGA - 1/3589/06 - Postbyrokratické organizácie: sociálno – politické kontexty – spoluriešiteľ

2006-2009 – VEGA - 1/3590/06 - Genéza a tvorba verejnej politiky v Slovenskej republike – spoluriešiteľ

2009 – Školenie starostov a primátorov pre banskobystrický VÚC, školiteľ

2011-2012 – MOVES/Moderná európska verejná správa – expert pre tvorbu a inováciu predmetov na fakulte verejnej správy UPJŠ pre odbory: verejná správa, európska verejná správa, stredoeurópska verejná správa

2012 – doposiaľ- VEGA - 1/0675/12 - Spravodlivosť distribúcií v podmienkach modernej demokracie-filozofické, politologické a sociologické aspekty, spoluriešiteľ

Recenzent:

Aktuálne výzvy verejnej správy – Zborník z konferencie s medzinárodnou súčasťou organizovanou katedrou verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS UPJŠ Košice.

Recenzent článkov vo vedeckom časopise:
Verejná správa a spoločnosť
Slovenská politologická revue

Redaktor vedeckého časopisu:
Sociálne a politické analýzy

Člen redakčnej rady zborníka Kam kráčaš demokracia? Košické politologické dialógy 1.

Člen organizačných výborov konferencií:

Aktuálne výzvy verejnej správy
Kam kráčaš demokracia. KPD 1.
Kam kráčaš demokracia. KPD 2.

Výuka študentov ERASMUS - Social policy v anglickom jazyku

Aktuálne vyučované predmety:
Politológia
Teórie politických systémov
Komparatívna politológia I, II. III.
Sociálna politika
Sociálna politika pre sociálnu prácu
Aktuálne problémy sociálnej politiky v SR

Vyučované predmety:

Etika vo verejnej správe
Dejiny filozofie

Pripravované predmety:
Komparácia politických systémov vybraných európskych štátov

Výučba v študijných programoch:

Verejná politika a verejná správa
Európska verejná správa
Politológia
Sociálna práca

Pripravovaný program – Stredoeurópska verejná správa

Účasť v komisiách na štátnych skúškach:
Verejná politika a verejná správa
Politológia
Sociálna práca

Účasť na komisiách pre rigorózne konanie:
Verejná politika a verejná správa
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu