Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

E-mail:
tomas.koziak@fulbrightmail.org

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
2009 -
docent v odbore Medzinárodné vzťahy, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2003 - Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Všeobecné dejiny, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
2001 - doktor filozofie (PhDr.) v odbore Politológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
1999 - magister (Mgr.) v odbore Politológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
1998 - Master of International Politics (with distinction), Université Libre de Bruxelles, Faculte des Sciences Sociales, Politiques et Economiques, Belgicko
1996 - magister (Mgr.) v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: filozofia – dejepis, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove

Zamestnanie:
od r. 2010 - Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice, zaradenie: docent
2006 - Department of History, St. Ambrose University, Davenport, USA, zaradenie: hosťujúci lektor
2006 - Department of Social, Behavioral, and Educational Studies, Black Hawk College, Moline, USA, zaradenie: hosťujúci lektor
1999-2010 - Katedra politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, zaradenie: odborný asistent

Vedeckovýskumné a odborné zameranie:
- dejiny európskej integrácie
- teórie medzinárodnej politiky
- politický vývoj juhovýchodnej Európy

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:
Úvod do medzinárodnej politiky
Medzinárodná politika
Dejiny medzinárodných vzťahov
Základy vedeckej práce
Teória a prax diplomacie
Európska integrácia
Intro to Comparative Government: European
European Politics and History since 1945

Získané individuálne zahraničné granty:
2006 - Fulbright Commision, USA – Scholar-in-Residence Program
2001-2003 - Civic Education Project, USA – Eastern Scholar Fellowship
1999 2000 - Jan Hus Educational Foundation – Novicius: Young Faculty Development Project

Účasť na kolektívnych grantových projektoch (výber):
2010-2011 - VEGA (č. 1/0177/10) Slovensko a Poľsko – geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti (zástupca vedúceho riešiteľa grantu)
2006-2009 - KEGA (č. 3/4113/06) Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika – teoretické východiská a edukačná interpretácia (zástupca vedúceho riešiteľa grantu)
2004-2006 - Štátny program Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov (ŠO: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 12 – 2003) Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy
1998 2000 - Tempus (č. IB – JEP – 13403-98-13) Európska verejná spáva

Ocenenia:
- The Richard E. Geiger Annual History Lecture, St. Ambrose University, USA (2006) (prezentácia akcie: http://web.sau.edu/history/geigerlecture.html)
- Cena Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (2003)

Študijné pobyty v zahraničí:

- Bolton Institute for Higher Education, Veľká Británia (november 1999)
- Sheffield Hallam University, Veľká Británia (október 1999)
- Rada Európy; Štrasburg, Francúzsko (november 1998)
- Medzinárodná letná škola External Relations of the European Union, organizovaná James Madison College, Michigan State University a Centre d'Études des Relations Internationales et Stratégiques de l'Université de Bruxelles; Brusel, Belgicko (júl 1997)
- Medzinárodná letná škola Multinational Europe: History and Political Science, organizovaná Charkovskou štátnou univerzitou; Simferopoľ, Ukrajina (august 1996)

Iné aktivity:
- člen volebných pozorovateľských misií OBSE v Bosne a Hercegovine (1998 a 2000), Kosove (2001) a v Bielorusku (2004)
- pozvané prednášky pre domáce a zahraničné inštitúcie, napr. The World Affairs Council of the Quad Cities, Battendorf, USA; The National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, USA; Rotary Club of Kewanee, USA; Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku; Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
- komentovanie politických udalostí pre domáce a zahraničné médiá - STV, TV JOJ, TV Markíza, TV-11 (USA), BBC Radio (Veľká Británia), Slovenský rozhlas, Rádio Východ, Rádio Prešov, Rádio Twist, Rádio Flash, Pravda, Korzár, Star Courier (USA)
- člen Akademického senátu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (2000-2003, 2007 2010)


Najvýznamnejšie publikované práce (výber):


1) IŠTOK, R.; KOZIAK, T.; HUDEČEK, TH., MATTOVÁ, I.: Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika. Komentovaný výber textov. Prešov 2010.
2) KOZIAK, T.: Altiero Spinelli a jeho príspevok k teoretickým základom európskej integrácie. In: IŠTOK, R.; KOZIAK, T. (EDS.): Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika. Vybrané problémy. Prešov: FHPV PU, 2009, s. 108-114.
3) KOZIAK, T.; IŠTOK, R.: Veľké Albánsko: mýtus alebo možná politická realita? In: HIRTLOVÁ, P.; SRB, V. (EDS.): Menšiny a integrujíci se Evropa. Sborník vědeckých studií. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2009, s. 184-199.
4) KOZIAK, T.: Vznik a počiatky vývoja kosovskoalbánskych politických strán. In: KRNO, S.: Stredná Európa a krajiny mimo EÚ a NATO. Nitra: UKF Nitra, 2008, s. 153-166.
5) KOZIAK, T.; IŠTOK, R.: Turkey and human rights in the context of its accession to the EU. In: ROUET, G.; TEREM, P. (EDS.): Elargessiment et Politique Européenne de Voisinage. Enlargement and European Neighbourhood Policy. Bruxelles: Bruylant, 2008, pp. 83-92.
6) KOZIAK, T.; IŠTOK, R.: Prejavy radikalizmu v národnoemancipačných snahách kosovských Albáncov. In: SRB, V.; HIRTLOVÁ, P. (eds.): Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Kolín, 2007, s. 115-126.
7) KOZIAK, T.: The Blind Alley of the Post-Communist Experience: The Case of Belarus. The Richard E. Geiger History Lecture. Davenport: St. Ambrose University, 2006, 7 p.
8) KOZIAK, T.: Turecko, jeho prípadný vstup do Európskej únie a občiansky princíp. In: GBÚROVÁ, M. (ED.): Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 200-204.
9) KOZIAK, T.: Terorizmus – najvýznamnejšia bezpečnostná hrozba súčasnosti. In: KRINICKÝ, C. (ED.): Fenomén bezpečnosti v medzinárodnom meradle. Prešov: Rokus, 2004, s. 22-31.
10) KOZIAK, T.: Organizácia spojených národov a riešenie medzinárodných konfliktov. In: Nové javy v medzinárodnej bezpečnosti. Prešov, 2004, s. 51-58.
11) KOZIAK, T.: Federálna únia a britské projekty európskej integrácie do roku 1945. Prešov: Slovacontact, 2003, 146 s.
12) KOZIAK, T.: Historický prehľad vývoja európskej integrácie. In: MIHINA, F.; POLLÁKOVÁ, N. (eds.): K teórii vecí verejných. Prešov – Bolton – Thessaloniki: Impreso, 2001, s. 30 43.
13) KOZIAK, T.: Inštitúcie Európskej únie. In: MIHINA, F.; POLLÁKOVÁ, N. (eds.): K teórii vecí verejných. Prešov – Bolton – Thessaloniki: Impreso, 2001, s. 44-57.
14) KOZIAK, T.: Niektoré aspekty postkomunistickej skúsenosti: fenomén nacionalizmu a reakcia Západu. In: Politické vedy. Roč. IV., 3/2001, s. 38-50.
15) KOZIAK, T.: Niektoré medzinárodnopolitické determinanty pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu. In: MORÁVEK, J.; LANDR, P. (eds.): Podkarpatská Rus a Československo. Hradec Králové, 1997, s. 57-60.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu