Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

III. ročník Košických politologických dialógov

21. november 2013 (štvrtok)

Otvorenie konferencie
9:00 – 9:45

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach
MUDr. Richard Raši, MPH, primátor mesta Košice
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekan FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., vedúca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach

1. panel
9:45 – 10:35

PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.: Utopizmus a realita demokracie
prof. PhDr. František Novosád, CSc.: Politická kultúra ako invarianty rozhodovania
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.: Zánik demokracie, či zrod novej etapy jej vývoja?
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.: Od defektnej k zdanlivej demokracii

2. panel
10:45 – 11:35

doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.: Čo je spravodlivé? – z teórie a výskumu sociálnej spravodlivosti
PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.: Gender a kultúra, nevyriešený problém
Mgr. Pavel Dufek, PhD.: Inovace a politická reprezentace: Ke vztahu otevřených definic a definičních znaků demokracie
doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.: Vzťah kapitalizmu a demokracie v čase európskej krízy

3. panel
11:45 – 12:35

Ing. Karolína Červená, PhD. / Globalizácia a koniec demokracie?
doc. PhDr. Ján Čipkár, PhD.:
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.: Politická kultúra fenomén ekonomického záujmu
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.: Dekulturalizácia ako dôsledok materialistických vízií
Mgr. Petr Kupka: Právo silnějšího, ostré lokty a léčba trhem: k perspektivám výzkumu zločinů bílých límečků v post-komunismu

Obed
12:35 – 13:20


4. panel
13:20 – 14:10

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.: Myslieť kultúru
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.: Po stopách moci v hudbe
Mgr. Peter Himič, PhD.: Politický kontext (podtext) vzniku slovenského profesionálneho divadelníctva (so zameraním na prešovské divadlo)
Mgr. Mária Hrehová: Politická kultúra včera a dnes

5. panel
14:20 – 15:10

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.: Presety v mediálnej kultúre: štandardy zobrazovania politických udalostí v elektronických médiách
PhDr. Jaroslav Buček, PhD.: Komunikácia v médiách a vo verejnej správe (štvrtok popoludní)
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.: Vplyv masmédií na politickú kultúru
Mgr. Jakub Bardovič: Politická komunikácia v 21. storočí

6. panel
15:20 – 16:10

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.: Politická kultúra v medzinárodných vzťahoch
Katarzyna Kącka, PhD.: Przemiany w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców w dobie tranzycji z sytemu autorytarnego – próba porównania
Ing. Mgr. Michal Nový: Z volebních místností na ulici a do supermarketů? Poznámky k trendu v občanské participaci v zemích V4 ve světle měnící se politické kultury
PhDr. Marcela Slobodníková: Príčiny a dôsledky občianskych protestov na Slovensku a v Slovinsku – uvedomenie si života v postdemokracii alebo prejav demokratickej politickej kultúry?

7. panel
16:20 – 17:10

PhDr. Vladimír Srb, PhD.: Česká politická kultura a atributy politických aktérů
Mgr. Jiří Kohoutek: Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013: jejich průběh a výsledky
Mgr. Filip Sekan: Politická (ne)kultúra v kontexte straníckej disciplíny v Českej republike
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová: Kultúra v politike prostredníctvom T. G. Masaryka

17:30 – 18:30 Potulky mestom Košice (stretnutie pred Štátnou vedeckou knižnicou Košice, Hlavná 10)

19:00 – 24:00 Spoločenský večer


22. november 2013 (piatok)

1. panel
9:00 – 10:00

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.: Intelektuál medzi kultúrou a politikou
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.: Slovenská „mytológia“ v politickej kultúre
PhDr. Michal Košičan: Historicko – mocenské reflexie vybraných ideológií vzhľadom k formovaniu demokratických predpokladov v politickom systéme
PhDr. František Hajduk: Faktory negatívne ovplyvňujúce politickú kultúru na Slovensku
PhDr. Ondrej Lysina: Machiavellizmus a otázka morálky v politike

2. panel
10:10 – 11:00

PhDr. Jozef Lenč, PhD.: Naša demokracia nie je pre všetkých.? Zlyhania Západu v kontexte demokratickej transformácie (nie len) Arabskej jari
PhDr. Josef Smolík, PhD.: Krajní pravice: vymezení a mobilizační témata
Mgr. Erik Leško: Post-demokracia a politická kultúra depolitizácie v Holandsku
Mgr. Renáta Bzdilová: Švajčiarska politická kultúra a možnosti jej implikácie na Slovensku

3. panel
11:10 – 12:10

JUDr. Pavel Liška: Vývoj postavenia zahraničných Slovákov v SR
Mgr. Jana Sivičeková: Špecifiká politickej kultúry v teoretickej a praktickej činnosti Andreja Siráckeho
PhDr. Kristína Magdolénová: Niektoré špecifiká kreovania politickej reprezentácie rómskej komunity na Slovensku
PhDr. Karol Šebík: Lokálna demokracia a politická kultúra na Slovensku
JUDr. Peter Nemec: Prístup k informáciám ako základný predpoklad budovania kultúry v politike

Obed
12:10 – 13:00

4. panel
13:00 – 13:50

PhDr. Zuzana Polačková, CSc.: Demokracia a diverzita
PhDr. Richard Geffert, PhD.: (Post)kultúra v politike a (post)politika v kultúre. Západná civilizácia a jej hodnotové (de)formácie
PhDr. Andrea. Mončeková: Politická kultúra Latinskej Ameriky
Mgr. Martin Hrabálek, PhD.: První post-chávezovské volby ve Venezuele a jejich dopad na podobu venezuelské politiky

5. panel
14:00 – 14:50

JUDr. Zuzana Antošová: Prináša činnosť Európskej únie kultúru do tvorby práva v Slovenskej republike?
Mgr. Ján Ruman: Významnosť kultúrneho aspektu pri kreovaní európskej identity
Mgr. Milan Kočan: Európska únia a jej politická kultúra
Mgr. Michaela Nickelová: Európska demokracia

Záver konferencie

Manuál pre účastníkov

(1) Miestom konania konferencie je budova Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice. Sprievodným programom konferencie sú Potulky mestom Košice. Putovanie Košicami s profesionálnym sprievodcom začne o 17:30 (4) pred budovou Štátnej vedeckej knižnice, Hlavná 10.

Peši: Cesta peši z autobusovej a železničnej stanice (2) k budove rektorátu UPJŠ (1) trvá približne 10 – 15 minút a na mape Košíc je vyznačená modrou farbou . Priebeh cesty je nasledujúci: Staničné námestie (stanica ŽSR a SAD) – Mestský park – ul. Mlynská (Jakabov palác) – ul. Hlavná (Urbanova veža a Dom Sv. Alžbety) – ul. Alžbetina – ul. Šrobárova (rektorát UPJŠ).

MHD: V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby Dopravného podniku mesta Košíc, zo Staničného námestia (2) je potrebné použiť električku č. 2 (smer Havlíčkova). Cesta električkou trvá približné 7 minút. Na štvrtej zastávke v poradí - Krajský súd (3) je potrebné vystúpiť a prejsť podľa červenej trasy na mape asi 200 m po ulici Kuzmányho a následne zabočiť doprava – ul. Šrobárova (rektorát UPJŠ) (1). Cena 30 minútového cestovného lístka je 0,55 €. Cestovný lístok je si možné zakúpiť i prostredníctvom prázdnej SMS správy na číslo 1166.

Miesto konania konferencie - Budova rektorátu UPJŠ, Šrobárová 2, Košice

Potulky mestom Košice – sprievodné podujatie konferencie začína
pred budovou Štátnej vedeckej knižnice Košice, Hlavná 10


Cestovný poriadok linky č. 2 zo zastávky Staničné námestie v smere Sever, Havlíčková. Potrebné vystúpiť na zastávke Krajský súd. (3) Cestovné poriadky dostupné na internetovej stránke http://imhd.zoznam.sk/ke/mhd.html.

Účastnícky poplatok je 40 € (20 € pre študentov doktorandského stupňa) a zahŕňa konferenčný príspevok, publikovanie príspevku v zborníku a občerstvenie počas trvania konferencie. Prihlášku s abstraktom v slovenskom jazyku (v rozsahu max. 200 slov) zašlite, prosím, na adresu: Petzvalova 4, 040 11 Košice, alebo elektronicky na e-mail: konf.upjs@gmail.com do 20. októbra 2013.


Prihláška (doc)

Organizačný výbor:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
PhDr. Zlatica Buocová, CSc.
PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
PhDr. Richard Geffert, PhD.
PhDr. Jana Šutajová, PhD.
Mgr. Renáta Bzdilová
Mgr. Gabriel Eštok
Mgr. Alexander Onufrák
Mgr. Peter Téglás
Mgr. Mária Hrehová
Mgr. Lenka Korpášová
Mgr. Miroslav Denci
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu