Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

IV. ročník Košických politologických dialógov

KATEDRA POLITOLÓGIE
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vás pozýva

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou


ĽUDSKÉ PRÁVA:
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA


v rámci

IV. ročníka Košických politologických dialógov

Spoluorganizátori konferencie:
Katedra občanské výchovy PdF MU
Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Katedra politológie a európskych štúdií
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Múzeum židovskej kultúry
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Občianske združenie Res Publica


Konferencia sa koná pod záštitou

rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.,

primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, MPH
a
predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu

20. – 21. november 2014
Košice

Účastnícky poplatok 40 € (20 € pre doktorandov) zahŕňa konferenčný poplatok, publikovanie príspevku v zborníku a občerstvenie počas trvania konferencie. Zaplatiť ho je potrebné prevodom na číslo účtu 2932003454/0200 (pre zahraničných účastníkov IBAN: SK47 0200 0000 0029 3200 3454), do poznámky, prosím, uveďte meno, priezvisko a inštitúciu na ktorej pôsobíte.
Príspevok bude publikovaný v zborníku štúdií v slovenskom jazyku.

V prípade potreby je možné na náklady účastníka zabezpečiť ubytovanie v Študentskom domove UPJŠ (cca. 15 € za noc)

Prihlášku s abstraktom v slovenskom jazyku (v rozsahu max. 200 slov) zašlite, prosím, na adresu: Petzvalova 4, 040 11 Košice, alebo elektronicky na e-mail: konf.upjs@gmail.com do 20. októbra 2014.

Vedecký výbor konferencie
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CS., Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC – VŠPSV Kolín
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., Múzeum židovskej kultúry, Bratislava
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy, PF UK v Bratislave
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc., Katedra občanské výchovy PdF MU, Brno
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc., Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD., Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
doc. PhDr. Richard Geffert, PhD., Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV Bratislava
PhDr. Radovan Rybař, PhD., Katedra občanské výchovy PdF MU, Brno
PhDr. Peter Horváth, PhD., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Mgr. Marián Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

Organizačný tím konferencie:

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, PhD.
PhDr. Jana Šutajová, PhD.
PhDr. Zlatica Buocová, CSc.

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Mgr. Peter Téglás, PhD.
Mgr. Mária Hrehová
Mgr. Lenka Korpášová
Mgr. Miroslav Denci
Mgr. Jakub Bardovič

Dokumenty na stiahnutie:
Pozvánka (pdf)
Prihláška (doc)
Plagát (jpeg)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu