Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.

E-mail:
bzdilova.renata@gmail.com
renata.bzdilova@upjs.sk

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
232


Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:
utorok 13.30 - 15:30

Vzdelanie:
2010 – 2013 – denné prezenčné doktorandské štúdium Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vedný odbor: Teória politiky
Obhajoba dizertačnej práce na tému: „Sekundárny analfabetizmus (stav, kontext, perspektívy)“
2009 - 2010 – denné prezenčné doktorandské štúdium Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Vedný odbor: Teória politiky
2003 - 2008 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Odbor/špecializácia: Politológia
Obhajoba diplomovej práce na tému: „Energetická kríza“
1999 - 2003 - Gymnázium Stropkov v Stropkove

Certifikáty:
2014 Koučing a jeho využitie v práci s mládežou
2012 Certifikát “Polski język dla obcokrajowców”
2012 Akadémia sociálnej demokracie
2011 Certifikát Teaching and Learning in Higher Education
2010 SUREC Summer University EU Eastern Policy: Neighbourdhood, Identity and Security, SFPA
2009 Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence)

Ocenenia:
2008 – Cena dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Prax:
2013 - trvá - odborná asistentka na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2013 - Univerzita bez hraníc (detská univerzita UPJŠ), Košice – koordinátorka za Filozofickú fakultu UPJŠ
2011 – Univerzita bez hraníc (detská univerzita UPJŠ), Košice – zodpovedná za sekciu politológie
2010 - 2013 - denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, študijný program teória politiky
2010 - trvá – Erasmus koordinátorka Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2010 - Prešovská detská univerzita, Prešov - zodpovedná za sekciu politológie
2009 - 2010 - denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, študijný program teória politiky
2008 – 2009 - Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU, Prešov - projektový manažér a asistent riaditeľa
2008 - Lenovo s. r. o, Bratislava - Customer Fulfilment Representative
2008 - ZŠ Hrnčiarska, Stropkov - asistent špeciálneho pedagóga

Doposiaľ vyučované predmety:
Demokratizačné procesy v štátoch strednej a východnej Európy
Medzinárodné ekonomické procesy
Národná a občianska identita
Teória a prax diplomacie
Teória demokracie
Teória politiky
Voľby a volebná problematika

Jazyky:
anglický jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk

Odborné zameranie:
Sekundárny analfabetizmus v politických vedách
Demokratizačné procesy a tranzitológia
Diplomacia
Národná a občianska identita
Postavenie a úloha žien v spoločnosti

Členstvo v organizačných tímov vedeckých konferencií:
3. ročník Košických politologických dialógov - KULTÚRA V POLITIKE, POLITIKA V KULTÚRE: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 21. - 22. december 2013
2. ročník Študentskej vedeckej konferencie
2. ročník Košických politologických dialógov – VOĽBY 2012: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 15. - 16. november 2012
1. ročník Košických politologických dialógov - SLOBODA - ROVNOSŤ - PORIADOK: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 3. - 4. november 2011
1. ročník Študentskej vedeckej konferencie: Aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky, 26.-27.5.2011
20 ROKOV VÝVOJA SAMOSPRÁVY: ĎALŠIE VÝZVY A ICH RIEŠENIA, 7. – 8. október 2010, Košice

Publikačná činnosť, citácie a ohlasy:

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 1 )
AED1 My, národ slovenský / Renáta Bzdilová, Peter Téglás ; recenzenti Miroslav Pekník, Jana Reschová. - Č. projektu: VEGA 1/1116/12.
In: Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520303. - S. 185-195.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - TÉGLÁS, Peter (50%) ]

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )
AFC1 Globalization – An Old or a New Phenomenon? / Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová ; recenzenti Vladimír Baar, Tadeusz Siwek, Robert Ištok, Tomáš Koziak.
In: The Scale of Globalization - Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. - Ostrava : University of Ostrava, 2011. - ISBN 9788073689636. - S. 43-48.
[EŠTOK, Gabriel (50%) - BZDILOVÁ, Renáta (50%) ]

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 1 )
AFD1 Stav sekundárneho analfabetizmu v etnicite Slovenskej republiky / Renáta Bzdilová.
In: Výsledky výskumu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. - Prešov : Inštitút Politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. - ISBN 9788055501857. - S. 25-32.
[BZDILOVÁ, Renáta]
Ohlasy:
[3] GBÚROVÁ, Marcela. Modernizácia straníckej politiky - kľúč ku skvalitňovaniu demokracie (Slovenská ponovembrová skúsenosť). In Politická kultura mocenských elit v éře globalizace. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2012. ISBN 978-80-86879-38-3, s. 25-32.
[3] GOŇCOVÁ, Marta. K problematike deformácií súčasnej demokracie v stredoeurópskom priestore. In Demokracie? Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6487-4, s. 11-43.
[4] DOBIAŠ, Daniel. Je po voľbách, zvyknite si! (Kam kráčaš demokracia?). In Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 9-18.


EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch ( 1 )
EDJ1 Správa z konferencie „Sloboda – Rovnosť – Poriadok: Kam kráčaš demokracia? / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Politické vedy : časopis pre politológiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. - ISSN 1335-2741. - Roč. XV., č. 1 (2012), s. 238-241.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]


FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) ( 2 )
FAI1 Sloboda - rovnosť - poriadok: Kam kráčaš demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Alexander Onufrák, Renáta Bzdilová (eds.) ; recenzenti Miroslav Pekník, Peter Horváth. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 342 s. - ISBN 9788070979792 (brož.).
[DOBIAŠ, Daniel (25%) - EŠTOK, Gabriel (25%) - ONUFRÁK, Alexander (25%) - BZDILOVÁ, Renáta (25%) ]
Ohlasy:
[4] GBÚROVÁ, Marcela. Smer-Sd-šanca na politickú dlhovekosť. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 47-59.
[4] GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie na prodej? In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 19-33.
[4] KLUS, Martin. Ústavnosť v podmienkach Slovenskej republiky a jej perspektívy. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 207-211.
[4] KOZIAK, Tomáš. Turecko na ceste napĺňania politických kritérií členstva v Európskej únii alebo turecké opätovné dobiehanie európskych dejín. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 449-461.
FSEP 003403
FAI2 Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová (eds.) ; recenzenti Miroslav Pekník, Jana Reschová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - 494 s. - ISBN 9788081520303 (brož.).
[DOBIAŠ, Daniel (50%) - EŠTOK, Gabriel (25%) - BZDILOVÁ, Renáta (25%) ]

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií ( 2 )
GII1 BARCAMP: „Práca v politologickej komunite“ / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Universitas Šafarikiana. - ISSN 1338-1377. - Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 19.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]

GII2 Študentská vedecká konferencia: Aktuálne otázky medzinárodnej a domácej politiky / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Universitas Šafarikiana. - ISSN 1338-1377. - Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 19.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]

Účasť na konferenciách:
Vedecké konferencie:
1. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
“Morálka, etika a politika: 500 let Machiavelliho díla Il principe“
- Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně (Česká republika)
- Konferencia sa konala v dňoch 09. – 10. 05. 2013 v Kolíne (Česká republika)

2. STUDENTSKÝ POLITOLOGICKÝ BARCAMP
- Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika)
- Barcamp sa konal dňa 10. 12. 2011 v Opavě (Česká republika)

3. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION
„The Scale of Globalization“
- Ostravská univerzita v Ostrave, (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 8. - 9. 09. 2011
- „Globalization – An Old or a New Phenomenon?“

4. STUDENTSKÝ POLITOLOGICKÝ BARCAMP
- Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
- Barcamp sa konal dňa 04. 06. 2011 v Brne (Česká republika)

5. VIII. MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM (Doktorandská konferencia)
“Európa dvadsať rokov po zmene”
- Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 08. 12. 2009
- “Sekundárny analfabetizmus a jeho vývoj na území SR od roku 1989“


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu