Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

O katedre


Katedra politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 9. novembra 2009. Programy všetkých III. stupňov štúdia odboru politológia a teória politiky boli potvrdené Vedeckou radou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začiatkom roka 2010.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ NA KATEDRE:

Študijný odbor: 3.1.6. Politológia
Študijný program: Politológia I. stupeň
Garant: doc. PhDr. Tomáš KOZIAK, PhD.

Študijný odbor: 3.1.6. Politológia
Študijný program: Politológia – magisterský, II. stupeň
Garant: prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc.

Študijný odbor: 3.1.8 Teória politiky
Študijný program: Teória politiky – doktorandský, III. stupeň
Garant: prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc.

VÝBER NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PUBLIKÁCIÍ KATEDRY OD JEJ VZNIKU:

1. GBÚROVÁ, M. – GOŇCOVÁ, M. – GONĚC, V. – LYSÝ, J.: Evropská integrace: Budování nové Evropy? Brno: Masarykova univerzita 2009. (časť spracovaná M. Gbúrovou: Formovanie identít v premenách 20. storočia. Hlavné problémy a rozpory súčasnosti, s. 77 – 114).
2. GBÚROVÁ, M.: Dotyky s politikou. Trenčín: Q-EX. a. s. 2002.
3. GBÚROVÁ, M.: Politika v jazyku, jazyk v politike. Bratislava: Kubko Goral, a. s. 2009.
4. GBÚROVÁ, M.: Medzi identitou a integritou. Prešov: Slovacomtact a. s. 1996.
5. BOLFÍKOVÁ, E.: Spravodlivosť distribúcií a problém slobody. In: Medzi občanom a štátom: kontexty slobody, demokracie a spravodlivosti. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005.
6. BOLFÍKOVÁ, E.: Two contra-rules = Dve kontra-pravidlá : equality and proporcionality as criteria of gains and losses fair distribution. In: Studia Psychologica. - Roč. 42, č. 3 (2000).
7. BOLFÍKOVÁ, E.: Hodnotenie spravodlivosti pravidiel distribúcie zdrojov so zreteľom na situačný kontext = Situation context evaluation of justice of resource distribution rules. In: Sociológia. - Roč. 32, č. 5 (2000).
8. KOZIAK, T.: Federálna únia a britské projekty európskej integrácie do roku 1945. Prešov: Slovacontact, 2003.
9. IŠTOK, R.; KOZIAK, T.: Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika. Vybrané problémy. Prešov: Grafotlač, 2009.
10. IŠTOK, R.; KOZIAK, T., HUDEČEK, T., MATTOVÁ, I.: Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika. Komentovaný výber textov. Prešov: Grafotlač 2010.
11. ŠUTAJ, Š., HOMIŠINOVÁ, M., SAPOSOVÁ, Z., ŠUTAJOVÁ, J.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. Identita a politika. Košice: Universum 2006.
12. ŠUTAJOVÁ, J.: Reforma verejnej správy na Slovensku s ohľadom na postavenie maďarskej národnosti. In: ŠUTAJ, Š. a kol.: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Universum 2008.
13. DOBIAŠ, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: UPJŠ v Košiciach 2012.
14. DOBIAŠ, D.: Otvorená spoločnosť. In: Gbúrová, M. (ed.): Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: Grafotlač 2005.
15. DOBIAŠ, D.: Idea humanizmu – „mýtus“, ktorý sklamal? In: Hirtlová, P., Liďák, J. a kol.: Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC, 2011.
16. BUOCOVÁ, Z.: Úvod do sociológie. Vysokoškolské učebné texty. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2006.
17. BUOCOVÁ, Z.: Prezentácia radikalizmu v médiách – fiktívne a reálne obrazy. In: Zborník z konferencie Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Kolín 2007.

SOCIÁLNE A POLITICKÉ ANALÝZY: VEDECKÝ ČASOPIS

Vedecký časopis Sociálne a politické analýzy je interaktívnou elektronickou platformou pre komunikáciu a prezentáciu (publikovanie) odborníkov a ich práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu a analýz v sociologických, psychologických, politologických a metodologických kontextoch.
Ide o médium, zamerané na intenzívnu podporu výskumných aktivít a analýz v interdisciplinárnom rámci, výmenu skúseností, rozvoj spolupráce a vitalizáciu produkcie v tejto oblasti vedeckej práce.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RES PUBLICA:
K 1.1.2011 vzniklo občianske združenie Res Publica, ktoré bolo utvorené prioritne na základe myšlienky spolupráce s Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s cieľom jej úspešného rozvoja. V budúcnosti plánujeme vyvinúť viacero aktivít s cieľom informovania občanov o politických a spoločenských otázkach a v spolupráci so študentmi Katedry politológie FF UPJŠ rozbehnúť viacero vzdelávacích činností pre študentov základných a stredných škôl. Pri napĺňaní týchto cieľov taktiež chceme spolupracovať spolu s inými združeniami, právnickými osobami a fyzickými osobami na Slovensku, ale aj v zahraničí.

POK!N: POLITOLOGICKÉ KINO
Politologické kino Pok!n vzniklo ako iniciatíva OZ Res Publica s cieľom šírenia osvety prostredníctvom voľného premietania dokumentárnych filmov pre študentov Katedry politológie FF UPJŠ ale aj pre širokú verejnosť.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu