Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

PhDr. Jana Šutajová, PhD.

e-mail:
jana.sutajova@upjs.sk

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
2008 - Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Teória politiky, Ústav politických vied SAV a FF UK
2008 - doktor filozofie (PhDr.) v odbore Politológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
2002 - magister (Mgr.) v odbore dejepis - politológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Zamestnanie:
od r. 2010 - Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice, zaradenie: odborný asistent
2006-2010 - Katedra politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, zaradenie: odborný asistent
2006-2009 – Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU Prešov, pracovník
2002-2006 – Ústav politických vied SAV, Bratislava, pracovník
2002-2005- Ústav politických vied SAV, Bratislava, interný doktorand

Vedeckovýskumné a odborné zameranie:
- verejná správa – dejiny a súčasnosť
- národnostná problematika

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:
- Dejiny verejnej správy
- Dejiny verejnej správy v európskych krajinách
- Základy politológie
- Politický systém SR
- Slovenské inštitúcie
- Verejná politika
- Demografia


Účasť na kolektívnych grantových projektoch :
1. Riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja
2002 – 2005: Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy.
Riešiteľská organizácia: Ústav politických vied SAV, Bratislava.

2. Riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja.
Názov a číslo štátneho programu výskumu a vývoja:
2006 – 2009: Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989 (APVV 51-047505).
Riešiteľská organizácia: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice a PU Prešov.

3. Riešiteľka projektu VEGA č. 2/0044/09.
Doba riešenia: 2009 – 2011. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti.
Riešiteľské organizácie: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Katedra etnológie FF UK v Bratislave.

4. Riešiteľka projektu VEGA č. 1/0101/12.
Doba riešenia: 2012 – 2015. Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie) Riešiteľská organizácia: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach.

Najvýznamnejšie publikované práce (výber):
1) ŠUTAJ, Š. – HOMIŠINOVÁ, M. – SAPOSOVÁ, Z. – ŠUTAJOVÁ, J.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Universum 2006, ISBN: 80–89046–41-X (10%)
2) ŠUTAJOVÁ, J.: Reforma verejnej správy na Slovensku s ohľadom na postavenie maďarskej národnosti. In: ŠUTAJ, Š. a kol.: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Universum 2008, str. 75 – 85.
3) HOMIŠINOVÁ, M. - ŠUTAJOVÁ, J.: Z výsledkov empirického výskumu realizovaného medzi príslušníkmi maďarskej menšiny na Slovensku. In: ŠUTAJ, Š. a kol.: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Universum 2008, str. 166 – 182.
4) ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M. (Eds.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. (Historické, politologické a právne súvislosti). Universum 2007, ISBN: 978-80-89046-46-1
5) ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M. (Eds.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. (Identita a politika II.). Universum 2008, ISBN: 978-80-89046-53-9
6) ŠUTAJOVÁ, J.: The position of the Hungarian Minority in the Slovak republic. (Research Results). In: DOBIAŠ, D. – GBÚROVÁ, M. – MATTOVÁ, I.: Intercultural Dialogue. Current status – Context – Perspectives. Prešov 2009, s. 295 – 307.
7) ŠUTAJOVÁ, J.: Interetnické vzťahy na Slovensku: história a politika. In: HIRTLOVÁ, P. – LIĎÁK, J.: Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. Století. Kolín :Nezávislé centrum pro studium politiky, 2011, s. 185 – 193.
8) ŠUTAJOVÁ, J.: Problematika neslovanských menšín v ČSR podruhej světověj vojne v slovenskej politike po roku 1989. In: Sociálne a politické analýzy, 6,2012,1, s. 17 – 47, http://sapa.ff.upjs.sk/casopis/11_prve%20cislo_2012/86_Sutajova.pdf
9) ŠUTAJOVÁ, J: Maďarské politické strany na Slovensku po roku 1989 a ich vplyv na reformu verejnej správy. In: Sociálne a politické analýzy, 1, 2007, 1, s. 24 – 45, http:// sapa.fvs.upjs.sk/casopis/1_prvecislo_2007/5_sutajova.pdf
10) ŠUTAJOVÁ, J: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: Človek a spoločnosť, 9, 2006, 2, http://www.saske.sk/cas/2-2006/index.html
11) ŠUTAJOVÁ, J: Vplyv maďarských politických strán na Slovensku na reformu verejnej správy. In: ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. (Identita a politika II.). Universum 2008, str. 64 – 69.
12) ŠUTAJOVÁ, J: Komunálne voľby 2006 a SMK. In: Šutajová, J. – Ďurkovská, M.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989. (Historické, politologické a právne súvislosti). Universum 2007, str. 76 – 83.
13) ŠUTAJOVÁ, J: Riešenie národnostnej problematiky na Slovensku vo volebných programoch politických strán vo voľbách 2006. In: Gbúrová, M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov 2006, str. 171 – 175.
14) ŠUTAJOVÁ, J: Princípy reformy verejnej správy v Slovenskej republike. In: Gbúrová, M. (ed.): Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov 2005, str. 256 – 260.
15) ŠUTAJOVÁ, J: Reforma verejnej správy na Slovensku vo volebných programoch politických strán. In: Gburová, M. (ed.): Ľavica a pravica. Prešov 2004, str.141 – 149.
16) ŠUTAJOVÁ, J: Vláda a jej vplyv na reformu verejnej správy. In: Lovaš, L.: Teória a prax verejnej správy. Košice 2004, str. 123 – 126.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu