Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

PhDr. Soňa Dobiašová, PhD.

e-mail:
sona.dobiasova@upjs.sk

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
232

Zoznam publikačnej činnosti

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ( 1 )
ADF1 Idea štátu v politických názoroch G. W. F. Hegela / Daniel Dobiaš, Soňa Dobiášová. - Č. projektu: VEGA 1/0675/12.
In: Studia Politica Slovaca. - ISSN 1337-8163. - Roč. VI, č. 1 (2013), s. 5-13.
[DOBIAŠ, Daniel (50%) - DOBIAŠOVÁ, Soňa (50%) ]

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 4 )

AED1 Sloboda ako základný predpoklad multikulturalizmu / Soňa Dobiašová. - Rec. Miroslav Pekník, Theodor Hudeček.
In: Medzikultúrny dialóg: Stav - kontexty - perspektívy. - Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009. - ISBN 9788055500003. - S. 368-382.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa]
AED2 Hegelova teória štátu / Soňa Dobiašová ; recenzenti Ján Gbúr, Vladimír Leško, Ladislav Lovaš.
In: Doktorandské miscelaneá 1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979198. - S. 105-111.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]
AED3 Medzi slobodou, rovnosťou a demokraciou / Soňa Dobiašová, Daniel Dobiaš ; recenzenti Miroslav Pekník, Peter Horváth.
In: Sloboda - Rovnosť - Poriadok: Kam kráčaš demokracia : Košické politologické dialógy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979792. - S. 43-56.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (50%) - DOBIAŠ, Daniel (50%) ]
AED4 Idea moderného štátu v dialektickej perspektíve hľadania slobody (medzi Heglom a Štúrom) / Soňa Dobiašová, Daniel Dobiaš ; recenzenti Svetozár Krno, Miroslav Pekník.
In: Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524509. - S. 77-86.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (50%) - DOBIAŠ, Daniel (50%) ]

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 2 )

AFD1 Kant a jeho úvahy o občianskej spoločnosti / Soňa Holentová.
In: Formovanie európskej občianskej spoločnosti : (zborník vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou). - Prešov : Prešovská Univerzita v Prešove, 2005. - ISBN 80-8068-335-2. - S. 293-298.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]
AFD2 Reflexia fundamentálnych kategórií Hegelovej teórie štátu v tvorbe Ľ. Štúra / Soňa Dobiašová. - Rec. L. Kiczko, A. J. Noras.
In: Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť : zborník príspevkov zo 4. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, 26.-27.5.2011, Košice. - Košice : FF UPJŠ, 2011. - ISBN 9788097030322. - S. 108-115.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií ( 1 )

AFH1 Sloboda ako významná kategória teórie prirodzeného práva a spoločenskej zmluvy / Soňa Holentová.
In: Študentská vedecká konferencia : zborník abstraktov. - Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2005. - S. 81-83.
[DOBIAŠOVÁ, Soňa (100%) ]
Štatistika kategórií publikačnej činnosti:

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 1
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1
C E L K O M 8


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu