Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Podmienky prijatia na študijný program politológia - magisterský stupeň

1. Uchádzač/ka bude prijatý/á bez prijímacej skúšky, ak splnil/a podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal/a bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade absolventa inej fakulty alebo VŠ sú, podľa stanoviska dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ekvivalentné predmetom štátnej skúšky bakalárskeho študijného programu politológia na FF UPJŠ.

2. V prípade, že celkový počet uchádzačov o magisterské štúdium politológie presiahne fakultou stanovený počet na prijatie, z uchádzačov sa zostaví poradie na základe výsledkov testu z predmetov: Teória politiky, Komparatívna politológia.

3. O potrebe využitia testu ako jedného z kritérií pre prijatie rozhodne dekan najneskôr do 30. apríla 2011. O jeho rozhodnutí budú informovaní uchádzači písomne spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku, ktorá sa v prípade potreby uskutoční dňa 31. augusta 2011.

Termín podania prihlášky do: 31. marca 2011

Prijímacie konanie: september 2011

Poplatok za prijímacie konanie pre študentov z iných vysokých škôl uchádzajúcich sa o prijatie na štúdium: 30 EUR, elektronická prihláška: 25 EUR

V prípade stiahnutia prihlášky na VŠ štúdium sa poplatok nevracia.
* Poplatok platia len uchádzači z iných fakúlt a vysokých škôl

Banka: Štátna pokladnica: 8180
Účet: 7000074351
Variabilný symbol: 03901

Podmienky prijatia
– riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok 2011/2012.
– do 15. júla 2011 zašle každý uchádzač výpis výsledkov hodnotení a zoznam absolvovaných predmetov na Bc. stupni
– do 15. júla 2011 zaslanie overenej kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške (u notára alebo na matrike overené fotokópie) – tí uchádzači, ktorí už absolvovali ŠS
– tí uchádzači, ktorí absolvovali štátnu skúšku po termíne 15. 7. 2011, do 30. 8. 2011 zašlú overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške (u notára alebo na matrike overené fotokópie; v prípade, že študentovi ešte nebol vydaný diplom a vysvedčenie doručí potvrdenie o úspešnom absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok)
– lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
– príspevok na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním (len pre uchádzačov z iných fakúlt a vysokých škôl) za jeden, resp. všetky študijné programy, je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium. Za každý študijný program sa platí jeden poplatok. Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program. Ústrižok, alebo jeho kópiu pripojiť na 3. stranu prihlášky (bez ústrižku prihláška nebude akceptovaná)
– názov účtu adresáta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice (adresa uvádzaná na šeku)
– prihlášky zaslať na adresu: Filozofická fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice
– rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

stiahnuť vo formáte pdf


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu