Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Politológovia si pripomenuli výročie narodenia Ľudovíta Štúra

V dňoch 26. – 27. novembra 2015 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici uskutočnil už 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Jej organizátori Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach a OZ Res Publica sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra aktuálny ročník usporiadať v duchu jeho výroku z diela Slovanstvo a svet budúcnosti (1867): „Hlboká životná pravda je to, že všetko jednotlivé môže jestvovať len cez všeobecné, všetko osobité sa môže udržať jedine v spojitosti, teda že každý človek napreduje a postupuje len prostredníctvom spolupôsobenia mnohých, každá obec len v súčinnosti so štátom, každý štát alebo národ len vďaka vplyvu iných štátov alebo národov.“. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu.
Ambíciou organizátorov bolo sústrediť na jednom mieste čo najviac odborníkov z oblasti politológie, práva, filozofie, sociológie a iných vedných odborov a vytvoriť tak priestor pre interdisciplinárnu diskusiu, vzájomnú výmenu názorov a postrehov, ako i prispieť k rozvoju spolupráce. Konferencie sa zúčastnili odborníci z viacerých domácich a zahraničných pracovísk – z Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzity v Brne, Vysokej školy politických a spoločenských vied, Univerzity Palackého v Olomouci a z Univerzity v Hradci Králové. Zo slovenských univerzít mali v radoch účastníkov okrem našej univerzity zastúpenie Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem univerzít sa podujatia zúčastnili aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Už tradične je okrem odbornej verejnosti podujatie otvorené i pre laickú verejnosť a záujemcom o problémy celospoločenského charakteru, ktorí majú možnosť priamo diskutovať s odborníkmi na jednotlivé oblasti. Pre veľký záujem zo strany účastníkov sa konferencia uskutočnila už po druhýkrát v dvoch miestnostiach – okrem Historickej auly, v ktorej vystúpili so svojimi príspevkami prevažne profesori a docenti, v priestoroch Veľkej zasadačky organizátori vytvorili priestor predovšetkým mladšej generácii odborníkov z radov doktorandov či odborných asistentov.
Už tradične sa neodmysliteľnou súčasťou dvojdňovej konferencie stal spoločenský večer, počas ktorého pokračovali diskusie i na odborné témy v priateľskej atmosfére v príjemných a moderných priestoroch stravovacieho zariadenia našej univerzity v budove Sokrates. Po mimoriadne úspešnom ročníku sa organizátori už teraz tešia na ďalší.

Mgr. Gabriela Szabariová


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu