Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou:
» Elektronická prihláška «
(MS Internet Explorer - od verzie 8, Mozilla Firefox - od verzie 4, Google Chrome)

Elektronické podávanie prihlášky je sprístupnené od 1. januára 2015 do 31. marca 2015.

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v záložke "Manuály".

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom na číslo účtu: 7000074351, kód banky: 8180, variabilný symbol: 5997, konštantný symbol: 0308, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. Doklad o úhrade alebo jeho kópiu je potrebné poslať spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice.

Do prihlášky je potrebné vypísať koncoročné známky zo všetkých predmetov za prvé tri roky štúdia (8-ročné gymnázium kvinta až septima, 5-ročné gymnázium prvé štyri roky štúdia). Správnosť uvedených známok a vypočítaných priemerov potvrdí stredná škola. Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2015 a známky im stredná škola nepotvrdí, zašlú overené kópie všetkých vysvedčení.

V prihláške na bakalársky stupeň štúdia sa vyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.
Životopis sa nevyžaduje.

ďalšie informácie pre záujemcov o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (bakalársky stupeň)
PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (magisterský stupeň)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu