Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych a diplomových prác 2013/2014


Témy bakalárskych prác 2013/2014

prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Dvojité občianstvo na Slovensku
2. Rómska problematika v straníckej politike na Slovensku po roku 1993
3. Politika rodovej rovnoprávnosti v Slovenskej republike po roku 1993

doc. PhDr. E. Bolfíková, CSc.

1. Úloha a hodnotenie volebného lídra
2. Občianska reflexia politických autorít
3. Motívy občianskej participácie
4. Komunikácia v politike – vybrané aspekty
5. Politická tolerancia

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.

1. Premeny svetového politického systému po skončení Studenej vojny
2. Bezpečnostné hrozby a riziká v 21. storočí - analýza konkrétneho problému
3. Vojna ako medzinárodnopolitický fenomén
4. Turecko a Európska únia
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Politická teória N. Machiavelliho
2. Fenomén utópie v dejinách politického myslenia
3. Politické teórie osvietenstva
4. Od Platóna až do NATO (o prítomnosti, ktorú napísala minulosť)
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. J. Šutajová, PhD.

1. Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy
2. Slovenské politické strany v politickom systéme Československej republiky
3. Slovensko-maďarské konflikty v slovenskej a maďarskej tlači v 60. rokoch 20. storočia
4. Reforma verejnej správy po roku 1989
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Z. Buocová, CSc.
1. Delikvencia mládeže v podmienkach SR
2. Marginálne skupiny a ich postavenie v súčasnej slovenskej spoločnosti
3. Masová kultúra a spôsob života
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Analýza volieb do Európskeho parlamentu 2014
2. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ
3. Východné partnerstvo EÚ
4. V4 – minulosť, súčasnosť, budúcnosť
5. Britský euroskepticizus
6. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.

1. Analýza výsledkov regionálnych volieb 2013 na Slovensku
2. Analýza výsledkov regionálnych volieb 2013 do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
3. Analýza výsledkov regionálnych volieb 2013 do orgánov Košického samosprávneho kraja
4. Analýza prezidentských volieb 2014 na Slovensku
5. Národné obrodenie Rusínov na Slovensku po roku 1989
6. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. R. Bzdilová, PhD.
1. Lech Wałęsa a hnutie Solidarność
2. Politická kultúra vo volebnom kontexte
3. Úloha politického lídra v stredoeurópskom priestore
4. Ženy v politike
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. M. Kaliňák, PhD.

1. Občianska participácia v samospráve
2. Komunálna reforma a modernizácia samosprávy
3. Politicky marketing v samospráve
4. Politicky marketing
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. P. Gojdič, PhD.
1. Referendum ako druh ľudového hlasovania
2. Právo a spravodlivosť
3. Aplikácia združovacieho práva na politické strany a politické hnutia v SR
4. Vnútrostranícka demokracia
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. P. Téglás

1. Národnostná politika v SR po roku 1989.
2. Ochrana národnostných menšín a etnických skupín.
3. Nacionalizmus
4. Štátne občianstvo SR a občianstvo EÚ

Mgr. M. Hrehová
1. Dejinný vývoj štátu Izrael
2. Judaizmus
3. Pracovné tábory v Slovenskom štáte
4. Zdroje a korene antisemitizmu
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. M. Denci
1. Iránsky jadrový program a modernizácia Iránu.
2. Možnosti modernizácie spoločnosti moslimských štátov v regióne Blízkeho východu.
3. Veľká iránska islamská revolúcia (1979).
4. Postavenie a vplyv iránskych revolučných gárd na spoločnosť.
5. Charakteristika vzťahu Jordánska a Palestínskej autonómnej správy
6. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. L. Korpášová
1. Deliberatívna demokracia
2. Legitimita a demokracia
3. Konsolidácia demokracie v SR po roku 1989
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. J. Bardovič
1. Mimovládne organizácie ako zdroj aktívneho občianstva
2. Internet ako efektívny nástroj ovplyvňovania voličov
3. Hodnotenie spravodlivosti ako faktor politickej participácie
4. Postoj občanov k voľbám do Európskeho parlamentu
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


Témy diplomových prác 2013/14

prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Sociálny štát a slovenská skutočnosť
2. Teória demokracie a feminizmus
3. Európska sociálna integrácia a sociálna politika na Slovensku

doc. PhDr. E. Bolfíková, CSc.

1. Determinanty politického rozhodovania
2. Analýza politického správania politických reprezentantov
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Teoretické základy medzinárodných vzťahov – analýza diela konkrétnej osobnosti
2. Studená vojna z pohľadu teórií medzinárodných vzťahov
3. Zlyhávajúce štáty a ich pozícia v medzinárodných vzťahoch
4. Stredná Európa ako geopolitický fenomén
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Sloboda, spravodlivosť a rovnosť v politickej teórii
2. Otvorená spoločnosť – sen či realita?
3. Vzostupy a pády tradície humanizmu
4. K vybraným aspektom vzťahu politiky, ľudskej prirodzenosti a náboženstva
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. J. Šutajová, PhD.
1. Postavenie menšín v Československu (menšina a obdobie podľa dohody)
2. Rómske politické strany
3. Rómska problematika v politike vlád Slovenskej republiky
4. Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Z. Buocová, CSc.
1. Sociálno-patologické javy v rôznych sociálnych skupinách a ich politické aspekty
2. Záujmové skupiny a ich vplyv na politické rozhodovanie (aplikácia na podmienky SR)
3. Voľby a voličské správanie (aplikácia na SR)
4. Média a politika
5. Nezamestnanosť ako sociálny problém súčasnosti
6. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Dynamika konfliktov v medzinárodných vzťahoch
2. Financovanie vojnových konfliktov
3. Analýza vzťahov Európskej únie a Ruskej federácie
4. Komparácia zahraničnej politiky G. Busha a B. Obamu
5. Energetická politika ako mocenský nástroj v medzinárodných vzťahoch
6. Vízia zjednotenej strednej Európy Milana Hodžu
7. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.

1. Volebná geografia na Slovensku: Analýza volebnej podpory vybraných politických strán
2. Volebná geografia Prešovského samosprávneho kraja
3. Volebná geografia Košického samosprávneho kraja
4. Liberalizmus ako ideológia
5. Konzervativizmus ako ideológia
6. Socializmus ako ideológia
7. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. R. Bzdilová, PhD.

1. Feminizmus v 21. storočí
2. Aktívna občianska spoločnosť – základ demokracie
3. Lobbing v politike
4. Kvótny systém – nástroj zvyšovania žien v politike?
5. Diplomatické zastupiteľstvá medzi štátmi EÚ

PhDr. M. Kaliňák, PhD.
1. Občianska participácia v samospráve
2. Komunálna reforma a modernizácia samosprávy
3. Politicky marketing v samospráve
4. Politicky marketing
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. P. Gojdič, PhD.

1. Právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí v SR
2. Sloboda prejavu v politických otázkach
3. Verejný ochranca práv v štátoch Vyšehradskej skupiny
4. Ústavný princíp slobodnej súťaže politických síl
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. P. Téglás
1. Európsky ľud a jeho identita
2. Neonacionalizmus v Strednej Európe po roku 1989
3. Menšinové politické strany na Slovensku po roku 1989


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu