Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych a diplomových prác 2014/2015

Bakalárske práce 2014/2015


prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Postavenie politických strán v budúcnosti
2. Volebné systémy a kvalita demokracie
3. Je možný globálny hodnotový konsenzus? Realita alebo ilúzia?

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Premeny svetového politického systému po skončení Studenej vojny
2. Bezpečnostné hrozby a riziká v 21. storočí - analýza konkrétneho problému
3. Vojna ako medzinárodnopolitický fenomén
4. Zlyhávajúce štáty a ich pozícia v medzinárodných vzťahoch
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

doc. PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Politické myslenie N. Machiavelliho
2. Fenomén utópie v dejinách politického myslenia
3. Politické teórie osvietenstva
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. J. Šutajová, PhD.
1. Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy
2. Slovenské politické strany v politickom systéme Československej republiky
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.
1. Ideológie a welfare state
2. Postavenie občianskej spoločnosti na Slovensku
3. Schengenské acquis a jeho budúcnosť
4. Azylová a prisťahovalecká politika EÚ
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. R. Bzdilová, PhD.
1. Občianska participácia v kontexte Slovenskej republiky
2. Voľby a problematika legitimity moci
3. Ženy v politike
4. Lobbing a politika
5. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce

Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Národný štát v súčasných medzinárodných vzťahoch
2. Postavenie a rola malých štátov v EÚ
3. Verejný euroskepticizmus na Slovensku
4. Súčasné postoje slovenských politických strán k európskej integrácii
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. M. Kaliňák, PhD.
1. Politický marketing
2. Fiškálna decentralizácia a hospodárska politika samospráv
3. Postavenie samosprávy v Ústave Slovenskej republiky
4. Samospráva na Slovensku po roku 1990

PhDr. P. Gojdič, PhD.
1. Referendum ako druh ľudového hlasovania
2. Spravodlivosť v práve
3. Nespravodlivé právo
4. Právo na odpor
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. M. Denci
1. Strategický význam budovania vzťahu medzi Iránom a irackým Kurdistanom
2. Suezská kríza (1956) a jej vplyv na súčasnú situáciu v Egypte
3. Zahraničná politika Iránu: Iránske revolučné gardy v Libanone
4. Konštitucionalizmus v Saudskej Arábii
5. Vplyv náboženstva na nestabilitu politického systému v Iraku

Mgr. L. Korpášová
1. Deformujúce prvky demokracie v podmienkach SR
2. Demokracia v poňatí T. G. Masaryka
3. Demokratizačný proces v SR po roku 1989
4. Faktory podmieňujúce kvalitu demokracie
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. M. Hrehová
1. LGBTI problematika v kontexte ochrany základných ľudských práv a slobôd
2. Ľudské práva a moderné technológie
3. Prejavy antisemitizmu v 21. storočí
4. Rasové teórie a rasová ideológia
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. J. Bardovič
1. Internet ako nástroj ovplyvňovania voličov
2. Vývoj volebného systému na Slovensku
3. Volebné správanie vo vybraných voľbách na Slovensku
4. Vybrané nástroje politickej participácie
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. M. Béreš
1. 90-te roky 20. storočia v slovenskej politike
2. Zánik Česko-Slovenska

Mgr. G. Szabariová
1. Islam a turecká politika
2. Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky
3. Problematika migrácie vo Švajčiarsku

Mgr. K. Magdolenová
1. Rómovia – občianstvo alebo etnicita? (sonda do života konkrétnej lokality)
2. Rómske politické elity a ich chápanie etnicity
3. Volebné (politické) preferencie Rómov (štúdia konkrétnej lokality)
4. Asimilácia kontra gethoizácia a konštruovanie rómskej etnickej identity (komparatívna štúdia)
5. Etnizácia Slovenska po roku 1989 (so zameraním na problémy Rómov)

Diplomové práce 2014/2015


prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Multikulturalizmus v EÚ
2. Sloboda ako súčasť ľudských práv
3. Deformity demokracie na Slovensku po roku 1993.

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Teoretické základy medzinárodných vzťahov – analýza diela konkrétnej osobnosti
2. Zahraničná politika ZSSR z pohľadu teórií medzinárodných vzťahov
3. Zahraničná politika USA počas Studenej vojny z pohľadu teórií medzinárodných vzťahov
4. Stredná Európa ako geopolitický fenomén
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

doc. PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Sloboda a spravodlivosť v politickej teórii
2. Otvorená spoločnosť – mýtus alebo realita?
3. Vzostupy a pády humanizmu
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. J. Šutajová, PhD.
1. Postavenie menšín v Československu (menšina a obdobie podľa dohody)
2. Slovensko-maďarské konflikty v slovenskej a maďarskej tlači v 60. rokoch 20. storočia
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.
1. Voľby a volebné pravidlá na Slovensku
2. Volebná geografia mesta Košice
3. Postavenie strednej triedy na Slovensku
4. Postavenie rodiny na Slovensku
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. R. Bzdilová, PhD.
1. Politická kultúra na Slovensku
2. Úloha volieb v demokratizačných procesoch
3. Demokratizačné procesy na Slovensku
4. Diplomatické zastupiteľstvá medzi štátmi EÚ
5. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce

Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Financovanie vojnových konfliktov
2. Integračné procesy na Africkom kontinente
3. Integračné procesy v Latinskej Amerike
4. Mitteleuropa - projekt zjednotenej strednej Európy
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. M. Kaliňák, PhD.
1. Permanentná kampaň a profesionalizácia politiky
2. Občianska participácia v samospráve
3. Komunálna reforma a modernizácia samosprávy
4. Politicky marketing v samospráve

PhDr. P. Gojdič, PhD.
1. Právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí v SR
2. Aplikácia združovacieho práva na politické strany a politické hnutia v SR
3. Ústavný princíp slobodnej súťaže politických síl
4. Politické práva ako ústavno-právny predpoklad formovania občianskej spoločnosti
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu