Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych prác 2011/2012

Štúdium > Bakalárske

prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Postavenie ombudsmana (verejný ochranca práv) v ústavnom systéme štátov V 4
2. Voľby prezidenta v ústavných systémoch štátov V 4
3. Volebné systémy v štátoch V 4
4. Politologické portréty významných osobností v dejinách Slovenska
5. Vývoj ľavicových a pravicových politických strán v SR po roku 1989
6. Nacionalizmus, jeho podstata a prejavy v politickom postkomunistickom priestore po roku 1989

doc. PhDr. E. Bolfíková, CSc.
1. Úloha a hodnotenie volebného lídra
2. Občianska reflexia politických autorít
3. Motívy občianskej participácie
4. Komunikácia v politike – vybrané aspekty
5. Politická tolerancia

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Premeny svetového politického systému po skončení Studenej vojny
2. Vojna ako medzinárodnopolitický fenomén
3. Kosovo ako aktuálny medzinárodnopolitický problém
4. Turecko a Európska únia
5. Vybraná téma podľa dohody so školiteľom

PhDr. Z. Buocová, CSc.
1. Masová kultúra a jej podoby v súčasnej spoločnosti
2. Spôsob života marginálnych skupín
3. Problematika sociálneho konfliktu v dielach sociológov
4. Problematika sociálneho konsenzu v dielach sociológov

PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Sociálne utópie obdobia renesancie
2. Politická teória N. Machiavelliho
3. Politické teórie osvietenstva
4. Od humanizmu k totalitarizmu

PhDr. J. Šutajová, PhD.

1. Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy (Formovanie regionálnej samosprávy na území dnešného Slovenska, Autonomistické prístupy k vytváraniu samosprávy v prvej Československej republike, Administratívne reformy na Slovensku v medzivojnovom období a pod.)
2. Politické názory a profil osobností: E. Stodola, M. Hodža, I. Dérer, A. Hlinka, J. Tiso, V. Šrobár a pod
3. Slovenské politické strany v politickom systéme Československej republiky
4. Vybraná téma podľa dohody so školiteľom

PhDr. M. Kaliňák
1. Samospráva a jej miesto v demokratizácii spoločnosti
2. Politicky marketing
3. Občianska spoločnosť a verejný záujem

PhDr. P. Gojdič
1. Postavenie a pôsobnosť verejného ochrancu práv v SR
2. Sloboda prejavu
3. Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných
4. Imunita verejných činiteľov v SR
5. Prirodzený rozmer základných práv a slobôd
6. Európsky súd pre ľudské práva – štruktúra a právomoc
7. Ústavná koncepcia politických práv a slobôd
8. Právne postavenie politických strán a politických hnutí v SR

PhDr. V. Gazdová
1. Politický systém SR a alternatívy jeho zmien
2. Deformačné aspekty politického systému na Slovensku

Mgr. P. Téglás
1. Národnostná politika po roku 1989 na Slovensku
2. Zahranično-politické vzťahy Maďarska a Slovenskej republiky po roku 1989

Mgr. A. Onufrák
1. Migrácia, integrácia a duálna identita
2. (Neo)nacionalizmus

3. Rusíni a ich miesto v Strednej Európe

Mgr. R. Bzdilová
1. Úloha žien v slovenskej politike
2. Participatívna demokracia

Mgr. G. Eštok
1. Od Konventu k Lisabonskej zmluve
2. Inštitucionálne zmeny po Lisabonskej zmluve
3. Demokratický deficit v EÚ v kontexte prijatia Lisabonskej zmluvy
4. Euroskepticizmus v krajinách V4
5. Téma podľa dohody s problematikou regionálnych integračných procesov

Témy bakalárskych prác 2011/2012 (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu