Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych prác 2012/2013

Štúdium > Bakalárske

prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc. (č. m. 4-13)
1. Kult osobnosti v politike
2. Masové informačné médiá a politika. Slovenská skúsenosť.
3. Jazykové zákonodarstvo v Slovenskej republike po roku 1993
4. Záujmové skupiny v politickom živote slovenskej spoločnosti
5. Politická moc a morálka v politike

doc. PhDr. Eva BOLFÍKOVÁ, CSc. (č. m. 4-15)
1. Úloha a hodnotenie volebného lídra
2. Občianska reflexia politických autorít
3. Motívy občianskej participácie
4. Komunikácia v politike – vybrané aspekty
5. Politická tolerancia

doc. PhDr. Tomáš KOZIAK, PhD. (č. m. 4-14)
1. Premeny svetového politického systému po skončení Studenej vojny
2. Vojna ako medzinárodnopolitický fenomén
3. Vodné zdroje a medzinárodná bezpečnosť
4. Kosovo ako aktuálny medzinárodnopolitický problém
5. Turecko a Európska únia
6. Veľká Británia v procese európskej integrácie
7. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Zlatica BUOCOVÁ, CSc. (č. m. 4-15)
1. Sociálne skupiny a ich vplyv na jedinca
2. Nezamestnanosť ako dôsledok transformačných zmien
3. Masová kultúra a hodnoty mládeže
4. Podoby a riešenia sociálneho konfliktu v diele Ch. W. Millsa a R. Dahrendorfa – komparácia
5. Vplyv masových médií na hodnotový rebríček mládeže
6. Deviantné skupiny a ich postavenie v spoločnosti
7. Médiá a ich informačné pôsobenie
8. Sociálna mobilita v transformujúcej sa spoločnosti

PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD. (č. m. 4-14)
1. Utopizmus v renesančnom politickom myslení
2. Dejiny, politika a morálka v diele N. Machiavelliho
3. Humanizmus a osvietenský optimizmus
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Jana ŠUTAJOVÁ, PhD. (č. m. 4-13)
1. Rómske politické strany
2. Politické názory a profil osobností: Juraj Slávik, Vladimír Clementis
3. Zmeny územnosprávneho členenia po roku 1948
4. Voľby a volebné výsledky v socialistickom Československu
5. Slovensko-maďarské konflikty v slovenskej a maďarskej tlači v 60. rokoch 20. storočia
6. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. (č. m. 4-14)
1. Miestna samospráva a demokracia
2. Trendy v modernizácii samosprávy
3. Politické procesy v komunálnej politike
4. Medzinárodná spolupráca na úrovni samospráv
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


Mgr. Renáta BZDILOVÁ (č. m. 4-17)
1. Politické myslenie Tomáša G. Masaryka
2. Formovanie slovenskej občianskej spoločnosti po roku 1989

Mgr. Miroslav DENCI (č. m. 4-16)
1. Národná identita vo voľbách do NRSR v roku 1990
2. Legislatíva Európskej únie a národná identita

Mgr. Gabriel EŠTOK (č. m. 4-17)
1. Demokratický deficit v EÚ v kontexte prijatia Lisabonskej zmluvy
2. Euroskepticizmus v krajinách V4
3. Európske integračné plány v medzivojnovom období
4. Mitteleuropa - projekt zjednotenej strednej Európy
5. Federálne projekty v strednej Európe
6. Téma podľa dohody s problematikou EÚ, strednej Európy a regionálnych integračných procesov

PhDr. Veronika KMETÓNY-GAZDOVÁ (č. m. 4-16)
1. Politický systém SR a alternatívy jeho zmeny
2. Deformačné aspekty politického systému na Slovensku

PhDr. Pavol GOJDIČ (č. m. 4-15)
1. Ústavnoprávne postavenie politických strán a politických hnutí v SR
2. Hospodárenie a financovanie politických strán a politických hnutí v SR
3. Ústavnoprávne vymedzenie postavenia politických strán v SR a ČR
4. Referendum ako druh ľudového hlasovania
5. Sloboda prejavu
6. Obmedzenie slobody prejavu
7. Právo na odpor
8. Ochrana základných práv a slobôd ako princíp právneho štátu
9. Právna istota ako princíp právneho štátu.
10. Ľavicové politické spektrum na Slovensku po roku 1989

Mgr. Mária HREHOVÁ (č. m. 4-16)
1. Shoah
2. Porraimos
3. Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska
4. Zdroje a prejavy intolerancie v 21. storočí
5. Genocída v 21. storočí

Mgr. Lenka KORPÁŠOVÁ (č. m. 4-16)
1. November 1989 - osobnosti a udalosti v ČSFR
2. Konsolidácia demokracie v SR po roku 1989
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. Alexander ONUFRÁK (č. m. 4-17)
1. Príčiny pádu vlády I. Radičovej
2. Voľby do NR SR 2012
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. Peter TÉGLÁS (č. m. 4-17)
1. Formovanie euro-občianskej identity v procese integrácie
2. Postavenie národných štátov v procese integrácie
3. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989
4. Slovensko-maďarské zahranično-politické vzťahy po roku 1989


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu