Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Vyhlásenie volieb na FF UPJŠ v Košiciach 2015

Vyhlásenie volieb na FF UPJŠ v Košiciach

AKADEMICKEJ OBCI FILOZOFICKEJ FAKULTY

UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ,
Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
a Zásadami volieb do Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m v o ľ b y

na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
na deň 4. marca 2015.

Kandidátov za členov Akademického senátu UPJŠ (ďalej „AS UPJŠ“) navrhujú členovia akademickej obce (ďalej „AO“) Filozofickej fakulty (ďalej „FF UPJŠ“) Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám. Každý návrh kandidáta (člena AO – viď čl. 8 ods. 2 a 3 Štatútu UPJŠ) člena musí obsahovať:
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta, u študentov ročník štúdia,
písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, ak sa kandidát nenavrhuje sám,
meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy v zalepenej obálke s označením "Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ za FF UPJŠ" odovzdajte na adresu: "VaMK pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ, Personálne oddelenie FF UPJŠ (JUDr. Eva Eštoková, č. miestnosti 113, 1. poschodie), Šrobárova 2, 040 59 Košice," najneskôr
do 17. februára 2015 do 14,00 hod.


V Košiciach 03. 02. 2015
PhDr. Marián Gladiš, PhD., v.r.
predseda VaMK AS FF UPJŠ
pre voľby do AS UPJŠ na FF UPJŠ


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu